വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഇന്ന് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

 പാഠം 6

സഹക്രിസ്‌ത്യാനികളുമായുള്ള സഹവാസം ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു?

സഹക്രിസ്‌ത്യാനികളുമായുള്ള സഹവാസം ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു?

മഡഗാസ്‌കർ

നോർവേ

ലബനൻ

ഇറ്റലി

ക്രിസ്‌തീയ യോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുടക്കാറില്ല; കൊടുങ്കാട്ടിലൂടെ നടന്നിട്ടാണെങ്കിലും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ മറികടന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ യോഗങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരും. ജീവിതപ്രാരബ്ധങ്ങളോ ജോലിയുടെ തളർച്ചയോ ഗണ്യമാക്കാതെ സഹവിശ്വാസികളോടൊത്തു സഹവസിക്കാൻ യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ഇത്ര ശ്രമം ചെയ്യുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌?

അത്‌ ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ കൈവരുത്തുന്നു. സഭയിലെ സഹവിശ്വാസികളെക്കുറിച്ചു പരാമർശിക്കവെ, “നമുക്കു പരസ്‌പരം കരുതൽ കാണിക്കാം” എന്ന് പൗലോസ്‌ എഴുതി. (എബ്രായർ 10:24) സഭയിലുള്ളവരെ അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് പൗലോസിന്‍റെ ഈ വാക്കുകൾ വിവക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവരായിരിക്കാനാണ്‌ ഇവിടെ പൗലോസ്‌ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്‌. മറ്റു ക്രിസ്‌തീയ കുടുംബങ്ങളെ അടുത്തറിയുമ്പോൾ, നമുക്കുള്ളതുപോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ അവർക്കുമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. അവർ അവയെ തരണംചെയ്യുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത്‌ സമാനമായ പ്രശ്‌നങ്ങളെ വിജയകരമായി കൈകാര്യംചെയ്യാൻ നമ്മളെയും സഹായിക്കും.

അത്‌ നിലനിൽക്കുന്ന സൗഹൃദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. യോഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടിവരുന്നവരെ വെറും പരിചയക്കാരായല്ല ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്‌; ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായാണ്‌. ഇതിനുപുറമേ, സഹവിശ്വാസികളോടൊത്ത്‌ ഞങ്ങൾ ഉല്ലാസവേളകളും പങ്കിടാറുണ്ട്. ഇത്തരം സഹവാസംകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്‌? അതു ഞങ്ങളെ അന്യോന്യം പ്രിയങ്കരരാക്കുന്നു; ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ സ്‌നേഹത്തിന്‍റെ ആഴം കൂട്ടുന്നു. ഞങ്ങൾ ഉറ്റ സ്‌നേഹിതരായതുകൊണ്ടുതന്നെ, ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായാൽ ഞങ്ങൾ അവരുടെ സഹായത്തിന്‌ ഓടിയെത്തും. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 17:17) സഭയിലെ എല്ലാവരുമായും സഹവസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ “അന്യോന്യം ഒരുപോലെ കരുതൽ” കാണിക്കുന്നു.—1 കൊരിന്ത്യർ 12:24-26.

ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരെ സുഹൃത്തുക്കളാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്‌. അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ഇടയിൽ കണ്ടെത്താനാകും. ഞങ്ങളുമായി സഹവസിക്കുന്നതിൽനിന്ന് യാതൊന്നും നിങ്ങളെ തടയാതിരിക്കട്ടെ!

  • യോഗങ്ങളിൽ സഹവിശ്വാസിളുമായി സഹവസിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രയോനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

  • ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ളവരെ അടുത്തറിയാനായി നിങ്ങൾ എന്നാണ്‌ യോഗങ്ങൾക്കു വരുന്നത്‌?