വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഇന്ന് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

 പാഠം 16

ശുശ്രൂഷാദാസന്മാരുടെ ധർമം എന്താണ്‌?

ശുശ്രൂഷാദാസന്മാരുടെ ധർമം എന്താണ്‌?

മ്യാൻമർ

യോഗരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു

സാക്ഷീകരണ കൂട്ടത്തോടൊപ്പം

രാജ്യഹാൾ ശുചീകരണം

സഭയിലെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ക്രിസ്‌തീയ പുരുഷന്മാരുടെ രണ്ടുകൂട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്—“മേൽവിചാരകന്മാരും ശുശ്രൂഷാദാസന്മാരും.” (ഫിലിപ്പിയർ 1:1) മിക്ക സഭകളിലും, മൂപ്പന്മാരും ശുശ്രൂഷാദാസന്മാരുമായി സേവിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ശുശ്രൂഷാദാസന്മാരുടെ ധർമം എന്താണ്‌?

അവർ മൂപ്പന്മാരുടെ സംഘത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷാദാസന്മാർ ആത്മീയമനസ്‌കരും ആശ്രയയോഗ്യരും ആണ്‌; ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്‌. അവരിൽ പ്രായമാരും ചെറുപ്പക്കാരും ഉണ്ട്. സഭയുടെ സംഘാടനത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും രാജ്യഹാളിന്‍റെ സൂക്ഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നത്‌ ഇവരാണ്‌. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇടയവേല ചെയ്യുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ മൂപ്പന്മാർക്കു കഴിയുന്നു.

അവർ പ്രായോഗികമായ പല സേവനങ്ങളും അനുഷ്‌ഠിക്കുന്നു. ചില ശുശ്രൂഷാദാസന്മാർക്ക് സേവകന്മാരായി നിയമനം ലഭിക്കുന്നു; സഭായോഗത്തിന്‌ ഹാജരാകുന്നവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്‌ ഇവരാണ്‌. മറ്റു ചിലർ ശബ്ദസംവിധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സഭയിൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുക, സഭാകണക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, സാക്ഷീകരണത്തിനുള്ള പ്രദേശം സഭാംഗങ്ങൾക്ക് നിയമിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചുമതളും ഇവർക്കു ലഭിച്ചേക്കാം. രാജ്യഹാളിന്‍റെ ശുചീരണം, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നിർവഹിക്കൽ തുടങ്ങിയ മേഖലളിലും ഇവർ വലിയ ഒരു പങ്കുവഹിക്കുന്നു. പ്രായംചെന്ന സഭാംങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മൂപ്പന്മാർ ഇവരോട്‌ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ലഭിക്കുന്ന ഏത്‌ ഉത്തരവാദിത്വവും നിർവഹിക്കാൻ ശുശ്രൂഷാദാസന്മാർ കാണിക്കുന്ന മനസ്സൊരുക്കം അവർക്ക് മറ്റുള്ളരുടെ ആദരവ്‌ നേടിക്കൊടുക്കുന്നു.—1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 3:13.

അവർ സഭയിൽ നല്ല മാതൃക വെക്കുന്നു. നല്ല ക്രിസ്‌തീയ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരെയാണ്‌ ശുശ്രൂഷാദാസന്മാരായി നിയമിക്കുന്നത്‌. യോഗങ്ങളിൽ അവർ പരിപാടികൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ സഭയിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുന്നു. സുവാർത്താപ്രസംഗവേലയിലെ അവരുടെ തീക്ഷ്ണത സഭയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ്‌. മൂപ്പന്മാരുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സഭയുടെ സന്തോഷവും ഐക്യവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. (എഫെസ്യർ 4:16) കാലാന്തരത്തിൽ, അവരും മൂപ്പന്മാരായി സേവിക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയേക്കാം.

  • ശുശ്രൂഷാദാന്മാർ എങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ്‌?

  • സഭാപ്രവർത്തങ്ങളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിൽ ശുശ്രൂഷാദാന്മാർ എന്തു പങ്കുവഹിക്കുന്നു?

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ സഭകൾ എങ്ങനെയാണ്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്‌?

ഈ ക്രമീത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദേവും പ്രബോവും ലഭിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.