വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഇന്ന് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

 പാഠം 18

ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഹവിശ്വാസികളെ സഹായിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഹവിശ്വാസികളെ സഹായിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്‌

ജപ്പാൻ

ഹെയ്‌റ്റി

ഒരു ദുരന്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്‌ ഇരയായ സഹവിശ്വാസികളെ സഹായിക്കാൻ യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ഓടിയെത്തും. ഞങ്ങൾക്കിടയിലെ നിഷ്‌കമായ സ്‌നേത്തിന്‍റെ തെളിവാണ്‌ അത്‌. (യോഹന്നാൻ 13:34, 35; 1 യോഹന്നാൻ 3:17, 18) യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ഏതെല്ലാം വിധങ്ങളിലാണ്‌ സഹായം നൽകുന്നത്‌?

സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യെഹൂദ്യയിൽ വലിയൊരു ക്ഷാമമുണ്ടായപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ആത്മീയ സഹോദരങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ അന്ത്യൊക്യയിലുള്ള ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ മുന്നോട്ടുവന്നു. (പ്രവൃത്തികൾ 11:27-30) അതുപോലെ, ലോകത്തിന്‍റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹോദരീസഹോദരന്മാർ ദുരിതങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാനായി പ്രാദേശിക സഭ മുഖാന്തരം ഞങ്ങളും സംഭാനകൾ നൽകുന്നു; അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭൗതികവസ്‌തുക്കൾ എത്തിച്ചുകൊടുക്കാൻ ആ സംഭാനകൾ ഉപകരിക്കുന്നു.—2 കൊരിന്ത്യർ 8:13-15.

പ്രായോഗിക സഹായം നൽകുന്നു. ദുരന്തമുണ്ടായ പ്രദേത്തുള്ള സഭകളിലെ മൂപ്പന്മാർ സഭാംഗങ്ങളെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഓരോരുത്തരെയും നേരിൽ ചെന്നു കാണും. ഭക്ഷണം, ശുദ്ധജലം, വസ്‌ത്രം, പാർപ്പിടം, വൈദ്യസഹായം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാനായി ഒരു ദുരിതാശ്വാസ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രത്യേക വൈദഗ്‌ധ്യങ്ങളുള്ള നിരവധി സാക്ഷികൾ സ്വന്തം ചെലവിൽ ദുരന്തസ്ഥലത്തെത്തി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. വീടുളുടെയും രാജ്യഹാളുകളുടെയും അറ്റകുറ്റം തീർക്കുന്നതിലും അവർ സഹായിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയ്‌ക്കുള്ളിലെ ഐക്യവും ഒറ്റക്കെട്ടായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള തഴക്കവും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ത്വരിതഗതിയിൽ സഹായമെത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നു. “സഹവിശ്വാസികളായവർക്കു” മാത്രമല്ല, സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം മറ്റു മതസ്ഥർക്കും സഹായം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.—ഗലാത്യർ 6:10.

ആത്മീയവും വൈകാരിവും ആയ പിന്തുണ നൽകുന്നു. ദുരന്തത്തിന്‌ ഇരയായവർക്ക് വിശേഷാൽ വേണ്ടത്‌ ആശ്വാമാണ്‌. ഞങ്ങൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആശ്വാസത്തിനായി നോക്കുന്നത്‌ “സർവാശ്വാസത്തിന്‍റെയും ദൈവ”മായ യഹോയിലേക്കാണ്‌. (2 കൊരിന്ത്യർ 1:3, 4) പെട്ടെന്നുതന്നെ ദൈവരാജ്യം എല്ലാ വേദനകൾക്കും ദുരിങ്ങൾക്കും അറുതിവരുത്തുമെന്ന ബൈബിളിലെ വാഗ്‌ദാനം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുമായി ഞങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു.—വെളിപാട്‌ 21:4.

  • ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ തത്‌ക്ഷണം സഹായമെത്തിക്കാൻ സാക്ഷികൾക്കു കഴിയുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

  • ബൈബിളിലെ ഏത്‌ വാഗ്‌ദാനം ദുരന്തബാധിതർക്ക് ആശ്വാസം പകരും?