വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

മരിച്ചവർ വീണ്ടും ജീവിക്കുമോ?

മരിച്ചവർ വീണ്ടും ജീവിക്കുമോ?

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ. . .

  • ഉവ്വ്?

  • ഇല്ല?

  • ഒരുപക്ഷേ?

 ബൈബിൾ പയുന്നത്‌:

‘പുരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകും.’—പ്രവൃത്തികൾ 24:15, പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം.

ഈ തിരുവെഴുത്തിൽനിന്ന് എങ്ങനെ പ്രയോജനം നേടാം?

പ്രിപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.—കൊരിന്ത്യർ 1:3, 4.

ഭീതിയിൽനിന്നു മോചനം നേടാം. —എബ്രായർ 2:15.

രിച്ചുപോയ പ്രിപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും കാണാമെന്നു പ്രത്യാശിക്കാം.—യോന്നാൻ 5:28, 29.

 ബൈബിൾ പയുന്നത്‌ വിശ്വസിക്കാമോ?

തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കാം. കുറഞ്ഞത്‌ മൂന്നു കാങ്ങളാൽ:

  • ദൈമാണു ജീദാതാവ്‌. ഹോവയെ ‘ജീവന്‍റെ ഉറവ്‌’ എന്നാണു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. (ങ്കീർത്തനം 36:9; പ്രവൃത്തികൾ 17:24, 25) സലർക്കും ജീവൻ നൽകാൻ കഴിവുള്ള ദൈത്തിന്‌ മരിച്ചുപോയ ഒരാളെ വീണ്ടും ജീനിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലേ?

  • രിച്ചുപോയ ചിലരെ കഴിഞ്ഞ കാങ്ങളിൽ ദൈവം ഉയിർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയിലേക്ക് ഉയിർപ്പിച്ച ചിരെക്കുറിച്ചു ബൈബിൾ പറയുന്നു. അവരിൽ കുട്ടികൾ, പ്രാമായവർ, പുരുന്മാർ, സ്‌ത്രീകൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്‌തരായ ആളുളുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഏഴു പേരെ മരിച്ച് അധികം താസിയാതെയും ഒരാളെ നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞും ഉയിർപ്പിച്ചു.—യോന്നാൻ 11:39-44.

  • ദൈവം വീണ്ടും അതു ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യഹോവ മരണത്തെ വെറുക്കുകയും ഒരു ശത്രുവായി കാണുയും ചെയ്യുന്നു. (കൊരിന്ത്യർ 15:26) പുരുത്ഥാത്തിലൂടെ മരണത്തെ നിഷ്‌ഫമാക്കാനും ആ ശത്രുവിനെ തോല്‌പിക്കാനും യഹോവയ്‌ക്ക് അതിയായ താത്‌പര്യമുണ്ട്. തന്‍റെ ഓർമയിലുള്ള എല്ലാരെയും ജീനിലേക്കു കൊണ്ടുരാനും ഭൂമിയിൽ അവർ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നതു കാണാനും അവൻ വാഞ്‌ഛിക്കുന്നു.—ഇയ്യോബ്‌ 14:14, 15.

 നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു?

നാം പ്രാമാകുയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ഉല്‌പത്തി 3:17-19; റോമർ 5:12 എന്നീ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഈ ചോദ്യത്തിന്‌ ഉത്തരം നൽകുന്നു.