വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

 ഭാഗം 22

അപ്പൊസ്‌തന്മാർ നിർഭയം പ്രസംഗിക്കുന്നു

അപ്പൊസ്‌തന്മാർ നിർഭയം പ്രസംഗിക്കുന്നു

ഉപദ്രങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ക്രിസ്‌തീയ സഭ അതിശീഘ്രം വളർന്നുവലുതാകുന്നു

ക്രി സ്‌തുവർഷം 33. യേശു സ്വർഗാരോണംചെയ്‌ത്‌ പത്തുദിസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവന്‍റെ ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട 120-ഓളം പേർ യെരുലേമിലെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരിക്കുയായിരുന്നു. യഹൂദന്മാരുടെ പെരുന്നാളായ പെന്തെക്കൊസ്‌ത്‌ ആയിരുന്നു അന്ന്. പെട്ടെന്ന്, കാറ്റിന്‍റെ ഇരമ്പൽപ്പോലെ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി. അത്‌ ആ വീടുമുഴുവൻ നിറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതമായി അന്യഭാളിൽ സംസാരിക്കാൻതുങ്ങി. അവർക്ക് അത്‌ എങ്ങനെയാണു സാധിച്ചത്‌? ദൈവം തന്‍റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവരുടെമേൽ പകർന്നിരുന്നു.

പെരുന്നാളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പല ദേശങ്ങളിൽനിന്നും നിരവധി ആളുകൾ യെരുലേമിൽ എത്തിയിരുന്നു. ശബ്ദം കേട്ട് ജനം അവിടെ തടിച്ചുകൂടി; യേശുവിന്‍റെ ശിഷ്യന്മാർ, തങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഷ ഒഴുക്കോടെ സംസാരിക്കുന്നതു കേട്ടപ്പോൾ അവർ അമ്പരന്നു. സംഭവിച്ചത്‌ എന്താണെന്ന് പത്രോസ്‌ വിശദീരിച്ചു: ദൈവം തന്‍റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ‘പകരുമെന്നും’ അത്‌ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും യോവേൽ പ്രവാകൻ മുൻകൂട്ടിപ്പഞ്ഞിരുന്നു. (യോവേൽ 2:28, 29) അവിടെ അപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്‌ ആ പ്രവചത്തിന്‍റെ നിവൃത്തിയായിരുന്നു. ദൈവം തന്‍റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഈ വിധത്തിൽ പകർന്നത്‌ വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്‍റെ വ്യക്തമായ തെളിവായിരുന്നു: ഇനിമേൽ ഇസ്രായേലിനല്ല, പുതുതായി സ്ഥാപിമായ ക്രിസ്‌തീയ സഭയ്‌ക്കാണ്‌ ദൈവത്തിന്‍റെ അംഗീകാരം ഉള്ളത്‌. ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമായ വിധത്തിൽ അവനെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ അനുഗാമിളായിത്തീരേണ്ടതുണ്ട്.

ക്രിസ്‌തീയ സഭയ്‌ക്കുനേരെയുള്ള ഉപദ്രങ്ങൾ ഏറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വിരോധികൾ ശിഷ്യന്മാരെ തടവിലാക്കി. എന്നാൽ രാത്രിയാപ്പോൾ യഹോയുടെ ദൂതൻ തടവറയുടെ വാതിൽ തുറന്ന് അവരെ മോചിപ്പിച്ചു; പ്രസംവേല തുടരാനും അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രഭാമാപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും തങ്ങളോടു നിർദേശിച്ചിരുന്നതുപോലെ പ്രസംവേയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അവർ ദേവാത്തിൽച്ചെന്ന് യേശുക്രിസ്‌തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുവാർത്ത അറിയിച്ചുതുങ്ങി. കോപാകുരായ അവരുടെ എതിരാളികൾ, പ്രസംവേല നിറുത്താൻ അവരോട്‌ കർശനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, “ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെയല്ല, ദൈവത്തെത്രേ അധിപതിയായി അനുസരിക്കേണ്ടത്‌” എന്നായിരുന്നു ധീരരായ അപ്പൊസ്‌തന്മാരുടെ മറുപടി.—പ്രവൃത്തികൾ 5:28, 29.

ഉപദ്രവം ഒന്നിനൊന്ന് വർധിച്ചുന്നു. ചില യഹൂദന്മാർ സ്‌തെഫാനൊസ്‌ എന്ന ക്രിസ്‌തുശിഷ്യനെ ദൈവദൂക്കുറ്റം ചുമത്തി കല്ലെറിഞ്ഞുകൊന്നു. തർസൊസുകാനായ ശൗൽ എന്ന ഒരു യുവാവ്‌ ആ വധത്തിനു കൂട്ടുനിന്നു. പിന്നീട്‌, ക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ മറ്റ്‌ അനുഗാമിളെയും അറസ്റ്റുചെയ്യാനായി അവൻ ദമസ്‌കൊസിലേക്ക് യാത്രയായി. യാത്രാധ്യേ ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു വെളിച്ചം അവനു ചുറ്റും മിന്നി; “ശൗലേ, ശൗലേ, നീ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതെന്ത്?” എന്നു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദവും അവൻ കേട്ടു. ശക്തമായ ആ വെളിച്ചം അവനെ അന്ധനാക്കി. “പ്രഭോ, നീ ആരാണ്‌?” എന്ന് ശൗൽ ചോദിച്ചതിന്‌, “നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന യേശുവാണു ഞാൻ” എന്ന് അവനു മറുപടി ലഭിച്ചു.—പ്രവൃത്തികൾ 9:3-5.

മൂന്നുദിത്തിനുശേഷം, ശൗലിനു കാഴ്‌ച തിരിച്ചുകിട്ടാനായി അനന്യാസ്‌ എന്ന ഒരു ശിഷ്യനെ യേശു അവന്‍റെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചു. ശൗൽ സ്‌നാമേറ്റ്‌ ഒരു ക്രിസ്‌തുശിഷ്യനായിത്തീർന്നു. അവൻ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് സധൈര്യം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ ശൗലാണ്‌ പിന്നീട്‌ അപ്പൊസ്‌തനായ പൗലോസ്‌ എന്ന് അറിയപ്പെടാനിയായത്‌. ക്രിസ്‌തീയ സഭയിൽ തീക്ഷ്ണയോടെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൻ.

അതുവരെ, യേശുവിന്‍റെ ശിഷ്യന്മാർ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം യഹൂദന്മാരോടും ശമര്യക്കാരോടും മാത്രമേ ഘോഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാലിപ്പോൾ ഒരു ദൈവദൂതൻ, വിജാതീനായ കൊർന്നേല്യൊസിനു പ്രത്യക്ഷനായി പത്രോസ്‌ അപ്പൊസ്‌തനെ ആളയച്ചു വിളിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. റോമൻ സൈന്യാധിനായ കൊർന്നേല്യൊസ്‌ വലിയ ദൈവക്തനായിരുന്നു. സഹവിശ്വാസിളായ ഏതാനും പേരുമൊത്ത്‌ പത്രോസ്‌ കൊർന്നേല്യൊസിന്‍റെ ഭവനത്തിൽച്ചെന്നു; അദ്ദേഹത്തോടും ബന്ധുമിത്രാദിളോടും പ്രസംഗിച്ചു. പത്രോസ്‌ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ വിജാതീരായ ആ വിശ്വാസിളുടെമേൽ വന്നു. യേശുവിന്‍റെ നാമത്തിൽ അവരെ സ്‌നാപ്പെടുത്താൻ പത്രോസ്‌ നിർദേശം നൽകി. നിത്യജീനിലേക്കുള്ള വഴി അങ്ങനെ എല്ലാ ജനതകൾക്കും തുറന്നുകിട്ടി. ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം ഭൂമിയുടെ നാനാദിക്കുളിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്‌തീയ സഭ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പ്രവൃത്തികൾ 1:1–11:21 വാക്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ളത്‌.