വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എന്‍റെ ബൈബിള്‍ കഥാപുസ്തകം

കഥ 2: മനോഹരമായ ഒരു തോട്ടം

കഥ 2: മനോഹരമായ ഒരു തോട്ടം

ഈ ചിത്രത്തിലെ ഭൂമിയെ ഒന്നു നോക്കൂ! എന്തു ഭംഗിയാണ്‌ അല്ലേ? പുല്ലും പൂക്കളും മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളുമൊക്കെ ചേര്‍ന്ന് എത്ര രസമായിരിക്കുന്നു! ഇതില്‍ ആനയെയും സിംഹത്തെയുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാമോ എന്നു നോക്കൂ.

ഏദെന്‍തോട്ടത്തിലെ മൃഗങ്ങള്‍

മനോഹരമായ ഈ തോട്ടം എങ്ങനെയാണ്‌ ഉണ്ടായത്‌? ദൈവം ഭൂമിയെ നമുക്കായി എങ്ങനെയാണ്‌ ഒരുക്കിയതെന്നു നമുക്കു നോക്കാം.

ഒന്നാമതായി ദൈവം നിലത്തെ പുതപ്പിക്കാനായി പച്ചപ്പുല്ല് ഉണ്ടാക്കി. അവന്‍ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ചെടികളും മരങ്ങളും മുളപ്പിച്ചു. ഇവ വളര്‍ന്ന് ഭൂമിയെ മനോഹരമാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അവ ഭൂമിയെ മനോഹരമാക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്‌. അവയില്‍ പലതും നല്ല രുചിയുള്ള ആഹാരവും കൂടെ നമുക്കു തരുന്നു.

പിന്നെ ദൈവം വെള്ളത്തില്‍ നീന്തുന്ന മീനിനെയും ആകാശത്തില്‍ പറക്കുന്ന പക്ഷികളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. പട്ടി, പൂച്ച, കുതിര എന്നുവേണ്ട വലുതും ചെറുതുമായ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും അവന്‍ ഉണ്ടാക്കി. നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത്‌ ഏതെല്ലാം മൃഗങ്ങളാണ്‌ ഉള്ളത്‌? ദൈവം ഇവയെയെല്ലാം നമുക്കുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതില്‍ നാം സന്തോഷമുള്ളവര്‍ ആയിരിക്കേണ്ടതല്ലേ?

അവസാനമായി, ദൈവം ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാക്കിത്തീര്‍ത്തു. അവന്‍ ഈ സ്ഥലത്തെ ഏദെന്‍തോട്ടം എന്നു വിളിച്ചു. യാതൊന്നിന്‍റെയും കുറവില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത്‌. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം കാണാന്‍ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. ഭൂമി മുഴുവനും താന്‍ ഉണ്ടാക്കിയ മനോഹരമായ ഈ തോട്ടംപോലെ ആയിത്തീരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു.

എന്നാല്‍ ഈ തോട്ടത്തിന്‍റെ ചിത്രം ഒന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതായി ദൈവം കണ്ടത്‌ എന്തായിരിക്കും? നമുക്കു നോക്കാം.

ഉല്‌പത്തി 1:11-25; 2:8, 9.ചോദ്യങ്ങള്‍

 • നമുക്കു താമസിക്കാനായി ദൈവം ഭൂമിയെ ഒരുക്കിയെടുത്തത്‌ എങ്ങനെ?
 • ദൈവം ഏതെല്ലാം തരം മൃഗങ്ങളെയാണ്‌ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നു പറയാമോ? (ചിത്രം കാണുക.)
 • ഏദെന്‍തോട്ടം വിശേഷപ്പെട്ടത്‌ ആയിരുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?
 • മുഴു ഭൂമിയും എന്ത് ആയിത്തീരാനാണു ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത്‌?

കൂടുതലായ ചോദ്യങ്ങള്‍

 • ഉല്‌പത്തി 1:11-25 വായിക്കുക.

  മൂന്നാം സൃഷ്ടിപ്പിന്‍ ദിവസം ദൈവം എന്തൊക്കെയാണു സൃഷ്ടിച്ചത്‌? (ഉല്‌പ. 1:12)

  നാലാം സൃഷ്ടിപ്പിന്‍ ദിവസം എന്തു സംഭവിച്ചു? (ഉല്‌പ. 1:16)

  അഞ്ചും ആറും സൃഷ്ടിപ്പിന്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ ഏതൊക്കെ തരം ജീവികളെയാണു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്‌? (ഉല്‌പ. 1:20, 21, 25)

 • ഉല്‌പത്തി 2:8, 9 വായിക്കുക.

  ദൈവം തോട്ടത്തില്‍ ഏതു രണ്ടു പ്രത്യേക മരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കി? അവ എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു?