വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സന്തോവാർത്ത!

 പാഠം 14

ദൈവത്തിന്‌ ഒരു സംഘടന ഉള്ളത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ദൈവത്തിന്‌ ഒരു സംഘടന ഉള്ളത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

1. ദൈവം പുരാകാലത്തെ ഇസ്രായേല്യരെ സംഘടിപ്പിച്ചത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌?

ദൈവം ഗോത്രപിതാവായ അബ്രാഹാമിന്‍റെ സന്തതികളെ ഒരു ജനതയായി സംഘടിപ്പിക്കുയും അവർക്കു കുറെ നിയമങ്ങൾ കൊടുക്കുയും ചെയ്‌തു. ആ ജനതയ്‌ക്ക് ‘ഇസ്രായേൽ’ എന്നു പേരും നൽകി. സത്യാരാധന പിൻപറ്റിയ ഒരേ ഒരു ജനതയായിരുന്നു അവർ. ദൈവം അവരെ തന്‍റെ വചനത്തിന്‍റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരുമാക്കി. (സങ്കീർത്തനം 147:19, 20) അങ്ങനെ, എല്ലാ ജനതകൾക്കും ഇസ്രായേല്യരിൽനിന്നു പ്രയോജനം നേടാനാകുമായിരുന്നു.ഉൽപത്തി 22:18 വായിക്കുക.

തന്‍റെ സാക്ഷിളായിരിക്കുന്നതിന്‌ യഹോവ ഇസ്രായേല്യരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദൈവനിമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത്‌ ആളുകൾക്കു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് അവരുടെ പുരാരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. (ആവർത്തനം 4:6) അങ്ങനെ, ഇസ്രായേല്യരെ നിരീക്ഷിച്ച്, അവരിൽനിന്നു പഠിക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്കു സത്യദൈവത്തെ അറിയാനാകുമായിരുന്നു.യശയ്യ 43:10, 12 വായിക്കുക.

2. സത്യക്രിസ്‌ത്യാനികൾ സംഘടിരായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌?

കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇസ്രായേല്യർക്കു ദൈവത്തിന്‍റെ അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ജനതയ്‌ക്കു പകരം യഹോവ ക്രിസ്‌തീഭയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. (മത്തായി 21:43; 23:37, 38) ഇന്ന് ഇസ്രായേല്യർക്കു പകരം സത്യക്രിസ്‌ത്യാനിളാണ്‌ യഹോയുടെ സാക്ഷിളായി സേവിക്കുന്നത്‌.പ്രവൃത്തികൾ 15:14, 17 വായിക്കുക.

എല്ലാ ജനതകളോടും പ്രസംഗിച്ച് ശിഷ്യരെ ഉളവാക്കാൻ യേശു തന്‍റെ അനുഗാമികളെ സംഘടിപ്പിച്ചു. (മത്തായി 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) ഇന്ന് ഈ വ്യവസ്ഥിതി അവസാനിക്കാറായ സമയത്ത്‌ ആ പ്രവർത്തനം തീരാൻപോകുയാണ്‌. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി എല്ലാ ജനതകളിൽനിന്നുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ ആളുകളെ യഹോവ സത്യാരായിലേക്കു കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. (വെളിപാട്‌ 7:9, 10) സത്യക്രിസ്‌ത്യാനികൾ ഇന്നു സംഘടിരായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കു പരസ്‌പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കാനും കഴിയുന്നു. ലോകത്തിന്‍റെ ഏതു ഭാഗത്ത്‌ ആയിരുന്നാലും തങ്ങളുടെ യോഗങ്ങളിൽ അവർ ഒരേ ബൈബിൾ പഠനപരിപാടി ആസ്വദിക്കുന്നു.എബ്രായർ 10:24, 25 വായിക്കുക.

 3. യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ആധുനികാലത്തെ സംഘടയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

1870-കളിൽ, ബൈബിൾവിദ്യാർഥിളുടെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം, കാലങ്ങളായി മറഞ്ഞുകിന്നിരുന്ന ബൈബിൾസത്യങ്ങൾ വീണ്ടും കണ്ടെത്താൻതുടങ്ങി. ക്രിസ്‌തീഭയെ യേശു സംഘടിപ്പിച്ചതു പ്രസംവേയ്‌ക്കുവേണ്ടിയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ രാജ്യത്തിന്‍റെ സന്തോവാർത്ത ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തത്തിനു തുടക്കമിട്ടു. 1931-ൽ അവർ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ എന്ന പേര്‌ സ്വീകരിച്ചു.പ്രവൃത്തികൾ 1:8; 2:1, 4; 5:42 വായിക്കുക.

4. യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ സംഘടിരായിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയാണ്‌?

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ക്രിസ്‌തീയ സഭകൾ പല ദേശങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, യേശുവിനെ സഭയുടെ തലയായി അംഗീരിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രസംഘം ഉണ്ടായിരുന്നത്‌ ഒരുപാടു പ്രയോജനം ചെയ്‌തു. (പ്രവൃത്തികൾ 16:4, 5) അതുപോലെതന്നെ ഇന്നും, ലോകമെങ്ങുമുള്ള യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ അനുഭരിമുള്ള മൂപ്പന്മാരുടെ ഒരു ഭരണസംഘം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് പ്രയോജനം നേടുന്നു. ബൈബിൾപഹായികൾ 750-ലധികം ഭാഷകളിൽ പരിഭാപ്പെടുത്തി, അച്ചടിച്ച്, വിതരണം ചെയ്യുന്ന യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ബ്രാഞ്ചോഫീസുളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്‌ ഈ ഭരണസംമാണ്‌. അങ്ങനെ, ലോകമെങ്ങുമുള്ള 1,00,000-ത്തിലധികം സഭകൾക്കു തിരുവെഴുത്തുളിൽനിന്നുള്ള പ്രോത്സാവും മാർഗനിർദേവും നൽകാൻ ഭരണസംത്തിനു കഴിയുന്നു. ഓരോ സഭയിലും മൂപ്പന്മാർ അഥവാ മേൽവിചാന്മാർ ആയി സേവിക്കുന്ന യോഗ്യയുള്ള പുരുന്മാരുണ്ട്. അവർ ദൈവത്തിന്‍റെ ആടുകളെ സ്‌നേത്തോടെ പരിപാലിക്കുന്നു.1 പത്രോസ്‌ 5:2, 3 വായിക്കുക.

ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്തോവാർത്ത പ്രസംഗിക്കാനും ശിഷ്യരെ ഉളവാക്കാനും യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഇന്നു സംഘടിരാണ്‌. അപ്പോസ്‌തന്മാരെപ്പോലെ അവർ വീടുതോറും പ്രസംഗിക്കുന്നു. (പ്രവൃത്തികൾ 20:20) സത്യത്തെ ആത്മാർഥമായി സ്‌നേഹിക്കുന്നവരെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നു. എന്നാൽ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ വെറുമൊരു സംഘടനയല്ല. സ്‌നേനിധിയായ പിതാവുള്ള ഒരു കുടുംമാണ്‌ അവർ. പരസ്‌പരം കരുതൽ കാണിക്കുന്ന സഹോരീഹോന്മാരാണ്‌ അവർ. (2 തെസ്സലോനിക്യർ 1:3) ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും സംഘടിരായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംമാണ്‌ യഹോയുടെ ജനം.സങ്കീർത്തനം 33:12; പ്രവൃത്തികൾ 20:35 വായിക്കുക.

 

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ബൈബിൾ യഥാർഥ​ത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പി​ക്കു​ന്നു?

ദൈവസ്‌നേത്തിൽ നിലനിൽക്കു

ദൈവം ചെയ്‌ത സകല നന്മകൾക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ നന്ദിയും സ്‌നേവും കാണിക്കാം?

ഇന്ന് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ഏതുതരം ആളുകളാണ്‌?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളിൽ എത്രപേരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? വാസ്‌തത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ആരാണ്‌?