വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

 പാഠം 11

ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ നമുക്കു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ നമുക്കു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

1. നമുക്കു മാർഗനിർദേശം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

സുരക്ഷാനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം?—സങ്കീർത്തനം 36:9.

സ്രഷ്ടാവ്‌ നമ്മളെക്കാൾ ജ്ഞാനിയാണ്‌. സ്‌നേനിധിയായ ഒരു അപ്പനെപ്പോലെ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളനാണ്‌. നമ്മൾ ദൈവത്തെ മാറ്റിനിറുത്തിയിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. (യിരെമ്യ 10:23) ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ മാർഗനിർദേശം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, നമുക്കെല്ലാം ദൈവത്തിന്‍റെ വഴിനത്തിപ്പ് ആവശ്യമാണ്‌. (യശയ്യ 48:17, 18) നമുക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദേശം ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്നു. അവയാകട്ടെ, ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സമ്മാനമാണ്‌.2 തിമൊഥെയൊസ്‌ 3:16 വായിക്കുക.

ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കാമെന്ന് യഹോയുടെ നിയമങ്ങളും തത്ത്വങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിഫലം എങ്ങനെ നേടാനാകുമെന്നും അതു കാണിച്ചുരുന്നു. ദൈവം നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവാതിനാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്‍റെ മാർഗനിർദേത്തോടു നന്ദി കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.സങ്കീർത്തനം 19:7, 11; വെളിപാട്‌ 4:11 വായിക്കുക.

2. എന്താണ്‌ ബൈബിളിലെ തത്ത്വങ്ങൾ?

ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്‌ അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങളാണ്‌. നിയമങ്ങളാകട്ടെ, ചില പ്രത്യേസാര്യങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നയായിരിക്കും. (ആവർത്തനം 22:8) ഒരു തത്ത്വം ഒരു പ്രത്യേസാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ബാധകമാകുന്നെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ചിന്താശേഷി ഉപയോഗിക്കണം. (സുഭാഷിതങ്ങൾ 2:10-12) ഉദാഹത്തിന്‌ ജീവൻ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു സമ്മാനമാണെന്നു ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ തത്ത്വത്തിന്‌, ജോലിസ്ഥത്തും വീട്ടിലും യാത്രയ്‌ക്കിയിലും ഒക്കെ നമുക്കു വഴികാട്ടിയായിരിക്കാൻ കഴിയും. സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അതു നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.പ്രവൃത്തികൾ 17:28 വായിക്കുക.

3. ഏറ്റവും മുഖ്യമായ രണ്ടു തത്ത്വങ്ങൾ ഏവയാണ്‌?

സുപ്രധാമായ രണ്ടു തത്ത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തേത്‌ മനുഷ്യജീവിത്തിന്‍റെ മുഖ്യമായ ഉദ്ദേശ്യത്തെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്‌. ദൈവത്തെ അറിയുക, സ്‌നേഹിക്കുക, വിശ്വസ്‌തമായി സേവിക്കുക എന്നതാണ്‌ അത്‌. ഓരോ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഈ തത്ത്വം നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം. (സുഭാഷിതങ്ങൾ 3:6) ഈ തത്ത്വം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കു ദൈവവുമായുള്ള ഒരു സ്‌നേന്ധവും യഥാർഥന്തോവും നിത്യജീനും നേടാനാകും.മത്തായി 22:36-38 വായിക്കുക.

 രണ്ടാമത്തെ തത്ത്വം മറ്റുള്ളരുമായി സമാധാന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്‌. (1 കൊരിന്ത്യർ 13:4-7) ദൈവം ആളുകളോട്‌ ഇടപെടുന്ന രീതി അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തത്ത്വം നമുക്കു പ്രാവർത്തിമാക്കാനാകും.മത്തായി 7:12; 22:39, 40 വായിക്കുക.

4. ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ നമുക്കു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

സ്‌നേഹം കാണിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഐക്യത്തിലായിരിക്കാമെന്നു ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ കുടുംബാംങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. (കൊലോസ്യർ 3:12-14) കുടുംങ്ങൾക്കു സംരക്ഷണം തരുന്ന മറ്റൊരു തത്ത്വവും ദൈവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമായിരിക്കണം എന്നതാണ്‌ അത്‌.ഉൽപത്തി 2:24 വായിക്കുക.

ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത്‌ വൈകാരിമായും അതുപോലെ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവികാര്യാദിളിലും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്‌ സത്യസന്ധരും ഉത്സാഹത്തോടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നരും ആയിരിക്കാൻ ബൈബിൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ തത്ത്വങ്ങൾക്കു ചേർച്ചയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ ജോലിക്കു നിയമിക്കാനാണു തൊഴിലുമകൾ സാധാതിയിൽ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്‌. (സുഭാഷിതങ്ങൾ 10:4, 26; എബ്രായർ 13:18) അത്യാശ്യങ്ങൾ നടന്നുപോകുന്നെങ്കിൽ അതിൽ തൃപ്‌തരായിരിക്കാനും വസ്‌തുളെക്കാൾ ദൈവവുമായുള്ള സ്‌നേന്ധത്തിനു മൂല്യം കല്‌പിക്കാനും ദൈവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.മത്തായി 6:24, 25, 33; 1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 6:8-10 വായിക്കുക.

ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. (സുഭാഷിതങ്ങൾ 14:30; 22:24, 25) കുടിച്ച് മത്തരാകുന്നതിന്‌ എതിരെയുള്ള ദൈവിനിമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതു മാരകരോങ്ങളിൽനിന്നും അപകടങ്ങളിൽനിന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. (സുഭാഷിതങ്ങൾ 23:20) മദ്യം കുടിക്കുന്നതിന്‌ യഹോവ അനുമതി നൽകുന്നുണ്ട്; പക്ഷേ മിതമായ അളവിലായിരിക്കമെന്നു മാത്രം. (സങ്കീർത്തനം 104:15; 1 കൊരിന്ത്യർ 6:10) നമ്മുടെ പ്രവർത്തങ്ങളിലും, ചിന്തയുടെ കാര്യത്തിൽപ്പോലും ജാഗ്രപാലിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവിത്ത്വങ്ങൾ നമുക്കു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു. (സങ്കീർത്തനം 119:97-100) പക്ഷേ, സ്വന്തം പ്രയോത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമല്ല യഥാർഥക്രിസ്‌ത്യാനികൾ ദൈവത്തിന്‍റെ നിലവാങ്ങളോടു പറ്റിനിൽക്കുന്നത്‌. യഹോയ്‌ക്കു മഹത്ത്വം കരേറ്റുക എന്നതാണ്‌ അവരുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം.മത്തായി 5:14-16 വായിക്കുക.