കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

കുടുംന്തുഷ്ടിയുടെ താക്കോൽ എന്താണ്‌?

കുടുംന്തുഷ്ടിയുടെ താക്കോൽ എന്താണ്‌?

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ. . .

  • സ്‌നേഹം?

  • പണം?

  • മറ്റെന്തെങ്കിലും?

 ബൈബിൾ പയുന്നത്‌:

“ദൈവത്തിന്‍റെ വചനം കേൾക്കുകയും പ്രമാണിക്കുയും ചെയ്യുന്നരത്രേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ!”—ലൂക്കോസ്‌ 11:28, പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം.

ഈ തിരുവെഴുത്തിൽനിന്ന് എങ്ങനെ പ്രയോജനം നേടാം?

കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സ്‌നേഹം അനുവിച്ചറിയാം.—എഫെസ്യർ 5:28, 29.

ബഹുമാനം നേടിയെടുക്കാം.—എഫെസ്യർ 5:33.

സുരക്ഷിതത്വം ആസ്വദിക്കാം.—മർക്കോസ്‌ 10:6-9.

 ബൈബിൾ പയുന്നത്‌ വിശ്വസിക്കാമോ?

തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കാം. കുറഞ്ഞത്‌ രണ്ടു കാങ്ങളാൽ:

  • ദൈവമാണ്‌ കുടുംബത്തിന്‍റെ രൂസംവിധായകൻ. സ്രഷ്ടാവായ യഹോയാണ്‌ “സകല കുടുംങ്ങൾക്കും പേരു വരുവാൻ കാരണം.” (എഫെസ്യർ 3:14, 15) മറ്റു വാക്കുളിൽ പറഞ്ഞാൽ, യഹോവ രൂകല്‌പന ചെയ്‌തതുകൊണ്ടാണ്‌ ഇന്നു കുടുംബങ്ങൾ നിവിലുള്ളത്‌. ഇതു നമ്മെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കണം?

    ഇതു ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ: രുചിരമായ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ചേരുവ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആരോടു ചോദിക്കും? അത്‌ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയോട്‌.

    അതുപോലെ, സന്തോഷം നിറഞ്ഞ കുടുംബജീവിതത്തിന്‍റെ ‘ചേരുവ’ അറിയാൻ കുടുംബത്തിന്‍റെ സംവിധാനായ യഹോയിലേക്കല്ലേ തിരിയേണ്ടത്‌?—ഉല്‌പത്തി 2:18-24.

  • ദൈവം നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു കരുലുള്ളനാണ്‌. യഹോവ തന്‍റെ വചനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ അനുരിക്കുന്നതാണ്‌ കുടുംങ്ങൾക്കു നല്ലത്‌. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം, ‘അവൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു കരുലുള്ളനാണ്‌.’ (1 പത്രോസ്‌ 5:6, 7) നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്‌ വന്നുകാണാൻ യഹോവ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അവന്‍റെ നിർദേശങ്ങൾ എപ്പോഴും നന്മ കൈരുത്തും!—സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:5, 6; യെയ്യാവു 48:17, 18.

 നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു?

ഒരു നല്ല ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആയിരിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും?

എഫെസ്യർ 5:1, 2; കൊലോസ്യർ 3:18-21 എന്നീ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഈ ചോദ്യത്തിന്‌ ഉത്തരം നൽകുന്നു.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

കുടുംജീവിതം സന്തോരിമാക്കൂ!

ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തുഷ്ടദാമ്പത്യവും കുടുംജീവിവും സാധ്യമാകും.