വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യഹോയോട്‌ അടുത്തു ചെല്ലുവിൻ

 ഭാഗം 1

‘ശക്തിയുടെ ആധിക്യമുള്ളവൻ’

‘ശക്തിയുടെ ആധിക്യമുള്ളവൻ’

സൃഷ്ടിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും സംഹരിക്കാനും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള യഹോയുടെ ശക്തിയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ബൈബിൾ വിവരങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തു നാം പരിചിന്തിക്കുന്നത്‌. “ശക്തിയുടെ ആധിക്യ”മുള്ള യഹോയാം ദൈവം തന്‍റെ ‘ചലനാത്മക ഊർജം’ (NW) ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം സംബന്ധിച്ച ഗ്രാഹ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഭയാദവു നിറയ്‌ക്കും.—യെശയ്യാവു 40:26.

ഈ വിഭാഗത്തിൽ

അധ്യായം 4

‘യഹോവ മഹാശക്തിയുള്ളവൻ’

യഹോവ അതിശക്തനാതിനാൽ നാം അവനെ ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ? വേണം എന്നും വേണ്ട എന്നും ആണ്‌ ഉത്തരം.Should God’s power make us fear him? Both yes and no are correct answers.

അധ്യായം 5

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി—‘ആകാശത്തിന്‍റെയും ഭൂമിയുടെയും നിർമാതാവ്‌’

അതിബൃത്തായ സൂര്യൻ മുതൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു മൂളിപ്പക്ഷിക്കുരെ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാനാകും.

അധ്യായം 6

സംഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി—“യഹോവ യുദ്ധവീരൻ”

‘സമാധാത്തിന്‍റെ ദൈവത്തിന്‌’ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തേണ്ടിന്നിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

അധ്യായം 7

സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി—‘ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതം ആകുന്നു’

രണ്ടു വിധങ്ങളിൽ യഹോവ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അതിലൊരു വിധം വളരെ പ്രധാമാണ്‌.

അധ്യായം 8

പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുളള ശക്തി—യഹോവ “സകലവും പുതുതാക്കുന്നു”

യഹോവ സത്യാരാധന പുനഃസ്ഥാപിച്ചുഴിഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ അവൻ എന്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കും?

അധ്യായം 9

‘ദൈവക്തിയായ ക്രിസ്‌തു’

യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ അത്ഭുതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കലുളും യഹോയെപ്പറ്റി എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?

അധ്യായം 10

നിങ്ങളുടെ ശക്തിയുടെ വിനിയോത്തിൽ “ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിൻ”

നിങ്ങൾ കരുതുന്നതിലുമേറെ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അത്‌ ശരിയാംണ്ണം എങ്ങനെ ഉപയോപ്പെടുത്താം?