വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

 അധ്യായം 22

‘ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനം’ നിങ്ങളുടെ ജീവിത്തിൽ പ്രതിലിക്കുന്നുവോ?

‘ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനം’ നിങ്ങളുടെ ജീവിത്തിൽ പ്രതിലിക്കുന്നുവോ?

1-3. (എ) ഒരു കുഞ്ഞിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം കൈകാര്യം ചെയ്‌തപ്പോൾ ശലോമോൻ അസാധാരണ ജ്ഞാനം പ്രകടമാക്കിയത്‌ എങ്ങനെ? (ബി) യഹോവ നമുക്ക് എന്തു നൽകുമെന്നു വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഏതു ചോദ്യങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നു?

അതൊരു കുഴപ്പിക്കുന്ന കേസായിരുന്നു—രണ്ടു സ്‌ത്രീകൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെച്ചൊല്ലി തർക്കിക്കുന്നു. സ്‌ത്രീകൾ ഒരേ വീട്ടിൽ പാർത്തിരുന്നരാണ്‌, ഏതാനും ദിവസത്തെ വ്യത്യാത്തിൽ രണ്ടുപേരും ഓരോ ആൺകുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകിയിരുന്നു. ശിശുക്കളിൽ ഒന്നു മരിച്ചു. ഇപ്പോൾ, ജീവനോടെയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് തന്‍റേതാണെന്ന് ഇരു സ്‌ത്രീളും അവകാപ്പെടുന്നു. * സംഭവത്തിനു ദൃക്‌സാക്ഷികൾ ആരും ഇല്ലതാനും. ഈ കേസ്‌ ഒരു കീഴ്‌ക്കോതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്‌തിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്, എന്നാൽ തീരുമാമായില്ല. ഒടുവിൽ പ്രശ്‌നം ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ശലോമോന്‍റെ അടുക്കൽ എത്തി. സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുരാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയുമോ?

2 സ്‌ത്രീളുടെ തർക്കം കുറെ സമയം ശ്രദ്ധിച്ച ശേഷം, ഒരു വാൾ കൊണ്ടുരാൻ ശലോമോൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുട്ടിയെ രണ്ടായി പിളർന്നു പാതി വീതം ഓരോ സ്‌ത്രീക്കും കൊടുക്കാൻ തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തോടെ എന്നപോലെ അദ്ദേഹം ആജ്ഞാപിച്ചു. ഉടൻതന്നെ, യഥാർഥ മാതാവ്‌ താൻ ജീവനു തുല്യം സ്‌നേഹിക്കുന്ന തന്‍റെ കുഞ്ഞിനെ മറ്റേ സ്‌ത്രീക്കു കൊടുത്തുകൊള്ളാൻ രാജാവിനോട്‌ അഭ്യർഥിച്ചു. എന്നാൽ മറ്റേ സ്‌ത്രീയാട്ടെ കുട്ടിയെ രണ്ടായി പിളർക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ശലോമോനു സത്യം മനസ്സിലായി. താൻ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ച കുഞ്ഞിനോടുള്ള ഒരമ്മയുടെ വാത്സല്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്‌ അറിവുണ്ടായിരുന്നു. തർക്കത്തിനു തീർപ്പു കൽപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആ അറിവ്‌ ഉപയോഗിച്ചു. “അവളാണ്‌ അതിന്‍റെ അമ്മ” (പി.ഒ.സി. ബൈ.) എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശലോമോൻ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തപ്പോൾ ആ അമ്മയ്‌ക്ക് ഉണ്ടായ ആശ്വാസം ഒന്ന് ഊഹിച്ചുനോക്കൂ.—1 രാജാക്കന്മാർ 3:16-27.

 3 അസാധാരണ ജ്ഞാനം, അല്ലേ? ശലോമോൻ കേസ്‌ തീർപ്പാക്കിയ വിധം ജനങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ അവരിൽ ഭയാദവു നിറഞ്ഞു, കാരണം ‘ദൈവത്തിന്‍റെ ജ്ഞാനം രാജാവിൽ ഉണ്ട്’ എന്ന് അവർ കണ്ടു. യഹോവ അവനു “ജ്ഞാനവും വിവേവുമുള്ളോരു ഹൃദയം” കൊടുത്തിരുന്നു. (1 രാജാക്കന്മാർ 3:12, 28) എന്നാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചെന്ത്? നമുക്കും ദൈവിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമോ? തീർച്ചയായും, എന്തെന്നാൽ ‘യഹോല്ലോ ജ്ഞാനം നല്‌കുന്നത്‌’ എന്ന് ശലോമോൻ നിശ്വസ്‌തയാൽ എഴുതി. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 2:6) ആത്മാർഥമായി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കു ജ്ഞാനം—അറിവും ഗ്രാഹ്യവും വകതിരിവും നന്നായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രാപ്‌തി—നൽകുമെന്നു യഹോവ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങനെ നേടാം? അതു നമുക്കു ജീവിത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തിമാക്കാം?

“ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്ക”—എങ്ങനെ?

4-7. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന്‌ ആവശ്യമായ നാലു സംഗതികൾ ഏവ?

4 ദൈവിക ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാൻ നമുക്കു വലിയ ബുദ്ധിക്തിയോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാമോ ഉണ്ടായിരിക്കമോ? വേണ്ട. നമ്മുടെ പശ്ചാത്തമോ വിദ്യാഭ്യാമോ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്‍റെ ജ്ഞാനം നമുക്കു പങ്കുവെക്കാൻ യഹോവ സന്നദ്ധനാണ്‌. (1 കൊരിന്ത്യർ 1:26-29) എന്നാൽ നാം മുൻകൈ എടുക്കണം, കാരണം “ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്ക” എന്നു ബൈബിൾ നമ്മെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുന്നു. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 4:7) നമുക്ക് അത്‌ എങ്ങനെ ചെയ്യാനാകും?

5 ഒന്നാമതായി, നാം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. “യഹോവായം ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ആരംഭം [“ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി,” ദ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ബൈബിൾ] ആകുന്നു” എന്ന് സദൃശവാക്യങ്ങൾ 9:10 (NW) പറയുന്നു. ദൈവമാണ്‌ യഥാർഥ ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം. എന്തുകൊണ്ട്? ജ്ഞാനത്തിൽ, അറിവ്‌ വിജയമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രാപ്‌തി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്നതുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്‌ അവന്‍റെ മുമ്പാകെ പേടിച്ചു വിറയ്‌ക്കുന്നതിനെയല്ല, പിന്നെയോ ഭയാദവോടും വിശ്വാത്തോടും കൂടെ അവനെ വണങ്ങുന്നതിനെയാണ്‌. അത്തരം ഭയം ആരോഗ്യാമാണ്‌, ശരിയാതു ചെയ്യാൻ അതു നമ്മെ ശക്തമായി പ്രചോദിപ്പിക്കുയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിത്തെ ദൈവത്തിന്‍റെ ഇഷ്ടവും പ്രവർത്തരീതിളും സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ അറിവിനു ചേർച്ചയിൽ കൊണ്ടുരാനും അതു നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കു സ്വീകരിക്കാവുന്ന അതിലും ജ്ഞാനമേറിയ ഒരു ഗതി വേറെയില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യഹോയുടെ പ്രമാങ്ങൾ അവ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലായ്‌പോഴും ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോങ്ങൾ കൈവരുത്തുന്നു.

6 രണ്ടാമതായി, നമ്മൾ താഴ്‌മയും എളിമയും ഉള്ളവർ ആയിരിക്കണം. താഴ്‌മയും എളിമയും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കു ദൈവിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കുയില്ല. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 11:2) അത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? താഴ്‌മയും എളിമയും ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്നു നാം ഭാവിക്കുയില്ല, നമ്മുടെ  അഭിപ്രാങ്ങളാണ്‌ എപ്പോഴും ശരി എന്നു സമർഥിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുയുമില്ല. കൂടാതെ, കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് യഹോയുടെ വീക്ഷണം അറിയാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കും. യഹോവ ‘നിഗളിളോടു എതിർത്തു നിൽക്കുന്നു,’ എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ താഴ്‌മ ഉള്ളവർക്കു ജ്ഞാനം പകർന്നുനൽകാൻ അവനു സന്തോമേയുള്ളൂ.—യാക്കോബ്‌ 4:6.

ദൈവിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന്‌, അത്‌ അന്വേഷിക്കാൻ നാം ശ്രമം ചെലുത്തണം

7 അത്യന്താപേക്ഷിമായിരിക്കുന്ന മൂന്നാത്തെ ഘടകം ദൈവത്തിന്‍റെ എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിന്‍റെ പഠനമാണ്‌. യഹോയുടെ ജ്ഞാനം അവന്‍റെ വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന്‌, അത്‌ അന്വേഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം നാം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 2:1-5) നാലാതായി വേണ്ടത്‌ പ്രാർഥയാണ്‌. നാം ആത്മാർഥമായി ജ്ഞാനത്തിനുവേണ്ടി ദൈവത്തോടു യാചിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ അത്‌ ഉദാരമായി നൽകും. (യാക്കോബ്‌ 1:5) അവന്‍റെ ആത്മാവിന്‍റെ സഹായത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർഥകൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കുയില്ല. പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും അപകടം ഒഴിവാക്കാനും ജ്ഞാനപൂർവമായ തീരുമാങ്ങൾ എടുക്കാനും സഹായമായ ദൈവത്തിലെ നിക്ഷേങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനു നമ്മെ പ്രാപ്‌തരാക്കാൻ അവന്‍റെ ആത്മാവിനു കഴിയും.—ലൂക്കൊസ്‌ 11:13.

8. നാം യഥാർഥത്തിൽ ദൈവിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്‌ എപ്രകാരം ദൃശ്യമായിരിക്കും?

8 പതിനേഴാം അധ്യാത്തിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ, യഹോയുടെ ജ്ഞാനം പ്രായോഗിമാണ്‌. തന്നിമിത്തം, നാം ദൈവിജ്ഞാനം വാസ്‌തമായും സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നാം പെരുമാറുന്ന വിധത്തിൽ അതു തെളിഞ്ഞുകാണാം. ശിഷ്യനായ യാക്കോബ്‌ ദിവ്യജ്ഞാത്തിന്‍റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വർണിക്കുന്നു: “ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനമോ ഒന്നാമതു നിർമ്മവും പിന്നെ സമാധാവും ശാന്തതയും [“ന്യായബോവും,” NW] അനുസവുമുള്ളതും [“അനുസരിക്കാൻ ഒരുക്കമുള്ളതും,” NW] കരുണയും സൽഫലവും നിറഞ്ഞതും പക്ഷപാവും കപടവും ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു.” (യാക്കോബ്‌ 3:17) ദിവ്യജ്ഞാത്തിന്‍റെ ഈ വശങ്ങളിൽ ഓരോന്നും നാം ചർച്ചചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കു സ്വയം ചോദിക്കാം, ‘ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനം എന്‍റെ ജീവിത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടോ?’

‘നിർമ്മവും പിന്നെ സമാധാവും’

9. നിർമരായിരിക്കുക എന്നതിന്‍റെ അർഥമെന്ത്, നിർമയെ ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ഫലങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌ ഉചിതമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

9 ‘ഒന്നാമതു നിർമലം.’ നിർമരായിരിക്കുക എന്നതിന്‍റെ അർഥം ബാഹ്യമായി മാത്രമല്ല, ആന്തരിമായും ശുദ്ധരും കളങ്കരഹിരുമായിരിക്കുക എന്നാണ്‌. ബൈബിൾ ജ്ഞാനത്തെ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു, ദുഷ്ട വിചാങ്ങളാലും ആഗ്രഹങ്ങളാലും ആന്തരങ്ങളാലും മലിനമായ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ  സ്വർഗീയ ജ്ഞാനത്തിനു പ്രവേശിക്കാനാവില്ല. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 2:10; മത്തായി 15:19, 20) എന്നാൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയം നിർമമാണെങ്കിൽ—അതായത്‌, അപൂർണ മനുഷ്യർക്കു സാധ്യമാകുന്നിത്തോളം ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ—നാം ‘ദോഷം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു ഗുണം ചെയ്യും.’ (സങ്കീർത്തനം 37:27; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:7) നിർമയെ ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ഫലങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌ ഉചിതല്ലേ? ധാർമിമായും ആത്മീയമായും നാം നിർമല്ലെങ്കിൽ, ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ മറ്റു ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ യഥാർഥത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയും?

10, 11. (എ) നാം സമാധാപ്രിയർ ആയിരിക്കുന്നതു പ്രധാമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? (ബി) ഒരു സഹാരാനെ നീരസപ്പെടുത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നെങ്കിൽ, സമാധാമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളായി നിങ്ങളെത്തന്നെ തെളിയിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? (അടിക്കുറിപ്പും കാണുക.)

10 ‘പിന്നെ സമാധാരം.’ സമാധാനം പിന്തുരാൻ സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, ദൈവാത്മാവിന്‍റെ ഒരു ഫലമാണ്‌ സമാധാനം. (ഗലാത്യർ 5:22) യഹോയുടെ ജനത്തെ ഒന്നിച്ചുനിറുത്തുന്ന ‘സമാധാന്ധത്തെ’ ശിഥിമാക്കാതിരിക്കാൻ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. (എഫെസ്യർ 4:3) സമാധാനം ഭഞ്‌ജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതു പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നാം കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ഇതു പ്രധാമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌? “സമാധാത്തിൽ ജീവിക്കുവിൻ. സ്‌നേത്തിന്‍റെയും ശാന്തിയുടെയും ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ടായിരിക്കും” എന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു. (2 കൊരിന്ത്യർ 13:11, പി.ഒ.സി.ബൈ.) അതുകൊണ്ട് നാം സമാധാത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിൽ തുടരുന്നിത്തോളം കാലം സമാധാത്തിന്‍റെ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സഹാരാരോടുള്ള നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്‌ യഹോയുമായി നമുക്കുള്ള അടുപ്പത്തോടു നേരിട്ടു ബന്ധമുണ്ട്. നാം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നരാണ്‌ എന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കാനാകും? ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പരിചിന്തിക്കുക.

11 നിങ്ങൾ ഒരു സഹാരാനെ നീരസപ്പെടുത്തിതായി തോന്നുന്നെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണം? യേശു പറഞ്ഞു: “ആകയാൽ നിന്‍റെ വഴിപാടു യാഗപീത്തിങ്കൽ കൊണ്ടുരുമ്പോൾ സഹോന്നു നിന്‍റെ നേരെ വല്ലതും ഉണ്ടെന്നു അവിടെവെച്ചു ഓർമ്മന്നാൽ നിന്‍റെ വഴിപാടു അവിടെ യാഗപീത്തിന്‍റെ മുമ്പിൽ വെച്ചേച്ചു, ഒന്നാമതു ചെന്നു സഹോനോടു നിരന്നുകൊൾക [“സമാധാത്തിലാവുക,” NW]; പിന്നെ വന്നു നിന്‍റെ വഴിപാടു കഴിക്ക.” (മത്തായി 5:23, 24) നിങ്ങളുടെ സഹോന്‍റെ അടുക്കലേക്കു പോകാൻ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ നല്ല ബുദ്ധിയുദേശം പിൻപറ്റാൻ കഴിയും. അയാളുമായി ‘സമാധാത്തിലാകുക’ * എന്നതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ  ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അയാളുടെ വ്രണിത വികാങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്നതിനു പകരം അംഗീരിക്കുയായിരിക്കാം വേണ്ടത്‌. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ നിങ്ങൾ അയാളെ സമീപിക്കുയും ആ മനോഭാവം നിലനിറുത്തുയും ചെയ്‌താൽ തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കാനും ഉചിതമായ ക്ഷമാപണം നടത്താനും ക്ഷമിക്കാനും കഴിയും. സമാധാമുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ മുൻകൈ എടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ദൈവിക ജ്ഞാനത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നു പ്രകടമാക്കുന്നു.

‘ന്യായബോമുള്ളതും അനുസരിക്കാൻ ഒരുക്കമുള്ളതും’

12, 13. (എ) യാക്കോബ്‌ 3:17-ൽ (NW) “ന്യായബോമുള്ള” എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന പദത്തിന്‍റെ അർഥമെന്ത്? (ബി) നാം ന്യായബോമുള്ളരാണ്‌ എന്ന് എങ്ങനെ പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയും?

12 ‘ന്യായബോമുള്ളത്‌.’ ന്യായബോമുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതിന്‍റെ അർഥമെന്താണ്‌? പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നനുരിച്ച്, യാക്കോബ്‌ 3:17-ൽ “ന്യായബോമുള്ള” എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന മൂല ഗ്രീക്കുദം ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുക പ്രയാമാണ്‌. വിവർത്തകർ ‘ശാന്തതയുള്ള,’ ‘ക്ഷമാശീമുള്ള,’ ‘പരിഗയുള്ള’ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്‌തുത ഗ്രീക്കുത്തിന്‍റെ അക്ഷരാർഥം “വഴക്കമുള്ള” എന്നാണ്‌. ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ഈ വശം നമ്മിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയും?

 13 “നിങ്ങളുടെ ന്യായബോധം സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ” എന്നു ഫിലിപ്പിയർ 4:5 (NW) പറയുന്നു. മറ്റൊരു ഭാഷാന്തരം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ന്യായബോമുള്ളവർ എന്ന കീർത്തി ഉണ്ടായിരിക്കുക.” (ആധുനിക ഇംഗ്ലീഷിലെ പുതിനിമം [ജെ. ബി. ഫിലിപ്‌സ്‌]) നാം നമ്മെത്തന്നെ എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനല്ല, മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാം എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നതിനാണു പ്രാധാന്യം എന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക. ന്യായബോമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലായ്‌പോഴും നിയമത്തിന്‍റെ അക്ഷരത്തിൽ കടിച്ചുതൂങ്ങുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്‍റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്തു കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്നു നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നില്ല. പകരം, അയാൾ മറ്റുള്ളരെ ശ്രദ്ധിക്കാനും, ഉചിതമായിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ താത്‌പര്യം അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനും സന്നദ്ധനാണ്‌. മറ്റുള്ളരോടു ശാന്തമായിട്ടായിരിക്കും അയാൾ ഇടപെടുക, അല്ലാതെ പരുഷമായിട്ട് ആയിരിക്കില്ല. ഇത്‌ എല്ലാ ക്രിസ്‌ത്യാനിളെയും സംബന്ധിച്ചിത്തോളം അത്യന്താപേക്ഷിമാണെങ്കിലും, മൂപ്പന്മാരായി സേവിക്കുന്നവർക്കു വിശേഷാൽ പ്രധാമാണ്‌. ശാന്തസ്വഭാവം മറ്റുള്ളരെ ആകർഷിക്കുന്നു, അത്‌ സഭയിലുള്ളവർക്ക് മൂപ്പന്മാരെ സമീപിക്കുക എളുപ്പമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:7, 8) നമുക്ക് നമ്മോടുന്നെ ചോദിക്കാം, ‘പരിഗയും വഴക്കവും ശാന്തസ്വഭാവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നനിയിലാണോ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്‌?’

14. നാം “അനുസരിക്കാൻ ഒരുക്കമുള്ള”വർ ആണെന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയും?

14 ‘അനുസരിക്കാൻ ഒരുക്കമുള്ളത്‌.’ അനുസരിക്കാൻ ഒരുക്കമുള്ള എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്കുദം ക്രിസ്‌തീയ ഗ്രീക്ക് തിരുവെഴുത്തുളിൽ മറ്റൊരിത്തും കാണുന്നില്ല. ഒരു പണ്ഡിതൻ പറയുന്നപ്രകാരം, ഈ പദം “പട്ടാളച്ചിട്ടയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്‌ മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌.” അത്‌ “പ്രേരിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള,” “കീഴ്‌പെടൽ മനോഭാമുള്ള” എന്നീ ആശയങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നതിനു വൈമസ്യം കൂടാതെ കീഴ്‌പെടുന്നു. ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് പിന്നീട്‌ അതു ശരിയല്ലെന്നു തെളിയിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്‌തുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ മാറ്റം വരുത്താൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരുവനായിട്ടല്ല അയാൾ അറിയപ്പെടുക. പകരം, താൻ തെറ്റായ ഒരു നിലപാടാണു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്‌, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ നിഗമങ്ങളിലാണ്‌ എത്തിയിരിക്കുന്നത്‌ എന്നതിനു വ്യക്തവും തിരുവെഴുത്തധിഷ്‌ഠിവുമായ തെളിവു ലഭിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പെട്ടെന്ന് തന്‍റെ നിലപാടിനു മാറ്റം വരുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ അറിയപ്പെടുന്നത്‌?

 ‘കരുണയും സൽഫലവും നിറഞ്ഞത്‌’

15. കരുണ എന്താണ്‌, യാക്കോബ്‌ 3:17-ൽ “കരുണ”യും “സൽഫലവും” ഒരുമിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌ ഉചിതമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

15 ‘കരുണയും സൽഫലവും നിറഞ്ഞത്‌.’ * കരുണ ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ഒരു സുപ്രധാന ഭാഗമാണ്‌. കാരണം, അത്തരം ജ്ഞാനം ‘കരുണ നിറഞ്ഞത്‌’ ആണെന്നു പറയുന്നു. “കരുണ”യും “സൽഫല”വും ഒരുമിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്‌ ഉചിതമാണ്‌. കാരണം ബൈബിളിൽ കരുണ മിക്കപ്പോഴും മറ്റുള്ളരിലുള്ള സജീവ താത്‌പര്യത്തെ—ദയാപ്രവൃത്തിളുടേതായ സമൃദ്ധമായ ഫലങ്ങൾ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന സഹാനുഭൂതിയെ—പരാമർശിക്കുന്നു. ഒരു പരാമർശഗ്രന്ഥം കരുണയെ “ഒരാളുടെ ദുരവസ്ഥയെ പ്രതി ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കടത്തിന്‍റേതായ തോന്നലും അതു സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമവും” എന്നു നിർവചിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ദൈവിജ്ഞാനം നിസ്സംമോ ഹൃദയശൂന്യമോ കേവലം ബൗദ്ധിമോ അല്ല. പകരം, അത്‌ ഊഷ്‌മവും ഹൃദയംവും പരിഗയുള്ളതുമാണ്‌. നാം കരുണയുള്ളരാണ്‌ എന്ന് എങ്ങനെ പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയും?

16, 17. (എ) ദൈവത്തോടുള്ള സ്‌നേത്തിനു പുറമേ, മറ്റെന്തുകൂടെ പ്രസംവേയിൽ പങ്കുപറ്റാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട്? (ബി) നാം കരുണ നിറഞ്ഞരാണ്‌ എന്ന് ഏതു വിധങ്ങളിൽ നമുക്കു പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയും?

16 തീർച്ചയായും ഒരു പ്രധാന മാർഗം ദൈവരാജ്യ സുവാർത്ത മറ്റുള്ളരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതാണ്‌. ഈ വേല ചെയ്യാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്‌ എന്താണ്‌? മുഖ്യമായി അത്‌ ദൈവത്തോടുള്ള സ്‌നേമാണ്‌. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം കരുണയും മറ്റുള്ളരോടുള്ള നമ്മുടെ സഹാനുഭൂതിയും പ്രേരക ഘടകങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്നു. (മത്തായി 22:37-39) ഇന്ന് അനേകരും “ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ കുഴഞ്ഞരും ചിന്നിരു”മാണ്‌. (മത്തായി 9:36) വ്യാജമത ഇടയന്മാർ അവരെ അവഗണിക്കുയും ആത്മീയമായി അന്ധരാക്കുയും ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക്, ദൈവത്തിൽ കാണുന്ന ജ്ഞാനപൂർവമായ മാർഗനിർദേത്തെ കുറിച്ചോ രാജ്യം പെട്ടെന്നുന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ കൈവരുത്താനിരിക്കുന്ന അനുഗ്രങ്ങളെ കുറിച്ചോ അറിയില്ല. അങ്ങനെ നാം നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ളരുടെ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, യഹോയുടെ സ്‌നേനിർഭമായ ഉദ്ദേശ്യത്തെ കുറിച്ച് അവരോടു പറയാൻ നമ്മളാലാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനു നമ്മുടെ ഹൃദയംമായ സഹാനുഭൂതി നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

മറ്റുള്ളരോടു കരുണയോ സഹാനുഭൂതിയോ കാണിക്കുമ്പോൾ നാം ‘ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനം’ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

 17 നമ്മൾ കരുണ നിറഞ്ഞവർ ആണെന്നു വേറെ ഏതു വിധങ്ങളിൽ നമുക്കു പ്രകടമാക്കാനാകും? ശമര്യക്കാനെ കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്‍റെ ദൃഷ്ടാന്തം ഓർക്കുക. കൊള്ളടിക്കപ്പെട്ട്, മർദനത്തിന്‌ ഇരയായി അവശനിയിൽ വഴിയരികിൽ കിടന്ന യാത്രക്കാനെ കണ്ട് ശമര്യക്കാന്‍റെ മനസ്സലിഞ്ഞു. ശമര്യക്കാരൻ അയാളോട്‌ ‘കരുണ കാണിക്കുയും’ അയാളുടെ മുറിവുകൾ കെട്ടുയും അയാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുയും ചെയ്‌തു. (ലൂക്കൊസ്‌ 10:29-37) കരുണ കാണിക്കുന്നതിൽ, ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കു പ്രായോഗിക സഹായം നൽകുന്നത്‌ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നല്ലേ ഇതു കാണിക്കുന്നത്‌? “ആകയാൽ അവസരം കിട്ടുംപോലെ . . . എല്ലാവർക്കും, വിശേഷാൽ സഹവിശ്വാസികൾക്കും നന്മചെയ്‌ക” എന്നു ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നു. (ഗലാത്യർ 6:10) ചില സാധ്യകൾ പരിചിന്തിക്കുക. പ്രായമേറിയ ഒരു സഹവിശ്വാസിക്കു ക്രിസ്‌തീയ യോഗങ്ങൾക്കു വരാനും പോകാനും യാത്രാസൗര്യം ആവശ്യമായിരിക്കാം. സഭയിലെ ഒരു വിധവയ്‌ക്കു വീട്ടിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കു സഹായം ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കാം. (യാക്കോബ്‌ 1:27) നിരുത്സാഹിനായ ഒരാൾക്ക് ഉത്സാഹം പകരാൻ ഒരു “നല്ല വാക്ക്” ആവശ്യമായിരിക്കാം. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 12:25) അങ്ങനെയുള്ള വിധങ്ങളിൽ നാം കരുണ കാണിക്കുമ്പോൾ, ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്നതിനു നാം തെളിവു നൽകുയാണ്‌.

‘പക്ഷപാവും കപടവും ഇല്ലാത്തത്‌’

18. ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് എന്തു പിഴുതുമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം, എന്തുകൊണ്ട്?

18 ‘പക്ഷപാതം ഇല്ലാത്തത്‌.’ ദൈവിജ്ഞാനം വർഗീയ മുൻവിധിയും ദേശീയും ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നു. അത്തരം ജ്ഞാനത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, പക്ഷപാതിത്വം കാട്ടാനുള്ള ഏതൊരു പ്രവണയെയും ഹൃദയത്തിൽനിന്നു പിഴുതുമാറ്റാൻ നാം ശ്രമിക്കും. (യാക്കോബ്‌ 2:9) വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യയുടെയോ സാമ്പത്തിക നിലയുടെയോ സഭാപമായ പദവിളുടെയോ അടിസ്ഥാത്തിൽ നാം മറ്റുള്ളരോടു പക്ഷപാമായി പെരുമാറുയില്ല. അതുപോലെ, നമ്മുടെ സഹാരാരിൽ ആരെങ്കിലും എത്ര എളിയരായി കാണപ്പെട്ടാലും അവരെ നാം പുച്ഛത്തോടെ വീക്ഷിക്കുയില്ല. യഹോവ അങ്ങനെയുള്ളരെയും തന്‍റെ സ്‌നേത്തിനു പാത്രങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും നാം അവരെ നമ്മുടെ സ്‌നേത്തിന്‌ അർഹരായി വീക്ഷിക്കണം.

19, 20. (എ) “കപടഭാമുള്ളവൻ” എന്നതിനുള്ള ഗ്രീക്കു പദത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലം എന്ത്? (ബി) നാം “നിർവ്യാമായ സഹോപ്രീതി” പ്രകടമാക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ, അതു പ്രധാമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

19 ‘കപടം ഇല്ലാത്തത്‌.’ “കപടഭാമുള്ളവൻ” എന്നതിനെ കുറിക്കുന്ന ഗ്രീക്കുത്തിന്‌ “ഒരു നാടകഭാഗം അഭിനയിക്കുന്ന നടനെ” പരാമർശിക്കാൻ കഴിയും.  പുരാകാങ്ങളിൽ, ഗ്രീക്കു നടന്മാരും റോമൻ നടന്മാരും അഭിനത്തിന്‍റെ സമയത്ത്‌ വലിയ മുഖംമൂടികൾ ധരിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് “കപടഭാമുള്ളവൻ” എന്നതിന്‍റെ ഗ്രീക്കുദം കപടമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പരാമർശിക്കുന്നതിന്‌ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ഈ വശം നാം സഹാരാരോട്‌ ഇടപെടുന്ന വിധത്തെ മാത്രമല്ല, നാം അവരെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്ന വിധത്തെയും സ്വാധീനിക്കണം.

20 ‘സത്യത്തോടുള്ള നമ്മുടെ അനുസണം’ “നിർവ്യാമായ സഹോപ്രീതി”യിൽ കലാശിക്കമെന്ന് അപ്പൊസ്‌തനായ പത്രൊസ്‌ പറഞ്ഞു. (1 പത്രൊസ്‌ 1:22) അതേ, സഹോങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ ആർദ്രത വെറും ബാഹ്യപ്രമായിരിക്കരുത്‌. കപടഭാത്തിലൂടെയോ നാട്യത്തിലൂടെയോ മറ്റുള്ളരെ വഞ്ചിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്‌നേഹം യഥാർഥമായിരിക്കണം, ഹൃദയംമായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നാം നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസിളുടെ വിശ്വാസം ആർജിക്കും, കാരണം നാം പുറമേ കാണിക്കുന്നതുന്നെയാണ്‌ നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഉള്ളത്‌ എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയും. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാർഥത, ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ തമ്മിലുള്ള തുറന്ന, സത്യസന്ധമായ ബന്ധങ്ങൾക്കു വഴി ഒരുക്കുന്നു. കൂടാതെ അത്‌, സഭയിൽ വിശ്വാത്തിന്‍റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുയും ചെയ്യുന്നു.

 ‘പ്രായോഗിജ്ഞാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക’

21, 22. (എ) ജ്ഞാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ശലോമോൻ പരാജപ്പെട്ടത്‌ എങ്ങനെ? (ബി) നമുക്ക് എങ്ങനെ ജ്ഞാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും, അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനാൽ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം പ്രയോങ്ങൾ ലഭിക്കും?

21 ദൈവിജ്ഞാനം യഹോയിൽനിന്നുള്ള ഒരു ദാനമാണ്‌, നാം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണത്‌. ശലോമോൻ പറഞ്ഞു: “എന്‍റെ മകനേ, . . . പ്രായോഗിക ജ്ഞാനവും ചിന്താപ്രാപ്‌തിയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക.” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:21, NW) സങ്കടകമെന്നു പറയട്ടെ, ശലോമോൻതന്നെ അതു ചെയ്‌തില്ല. അവൻ അനുസമുള്ള ഒരു ഹൃദയം നിലനിറുത്തിയിത്തോളംകാലം ജ്ഞാനിയായി തുടർന്നു. എന്നാൽ ഒടുവിൽ, വിജാതീരായ ഭാര്യമാർ അവന്‍റെ ഹൃദയത്തെ യഹോയുടെ നിർമലാരായിൽനിന്ന് അകറ്റിക്കഞ്ഞു. (1 രാജാക്കന്മാർ 11:1-8) അറിവു ശരിയായി ഉപയോപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ശലോമോന്‍റെ അനുഭവം കാണിക്കുന്നു.

22 പ്രായോഗിജ്ഞാനം നമുക്ക് എങ്ങനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും? ബൈബിളും “വിശ്വസ്‌തനും വിവേകിയുമായ അടിമ” ഒരുക്കിത്തരുന്ന ബൈബിധിഷ്‌ഠിത പ്രസിദ്ധീങ്ങളും നാം ക്രമമായി വായിക്കമെന്നു മാത്രമല്ല, പഠിക്കുന്നതു പ്രായോഗിമാക്കാൻ ശ്രമിക്കയും വേണം. (മത്തായി 24:45, NW) ദിവ്യജ്ഞാനം പ്രവൃത്തിത്തിൽ കൊണ്ടുരാൻ നമുക്കു സകല കാരണവുമുണ്ട്. അത്‌ ഇപ്പോത്തെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിരീതിയാണ്‌. അത്‌ ദൈവത്തിന്‍റെ പുതിയ ലോകത്തിലെ ജീവനാകുന്ന ‘സാക്ഷാലുള്ള ജീവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളാൻ’ നമ്മെ പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നു. (1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 6:19) ഏറ്റവും പ്രധാമായി, ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനം നട്ടുവളർത്തുന്നത്‌ സകല ജ്ഞാനത്തിന്‍റെയും ഉറവായ യഹോയാം ദൈവത്തോടു നമ്മെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നു.

^ ഖ. 1 1 രാജാക്കന്മാർ 3:16 അനുസരിച്ച്, ഈ രണ്ടു സ്‌ത്രീളും വേശ്യകൾ ആയിരുന്നു. തിരുവെഴുത്തുകൾ സംബന്ധിച്ച ഉൾക്കാഴ്‌ച (ഇംഗ്ലീഷ്‌) ഇങ്ങനെ പ്രസ്‌താവിക്കുന്നു: “ഈ സ്‌ത്രീകൾ വേശ്യകൾ ആണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌ അവർ വേശ്യാവൃത്തി തൊഴിലാക്കിവർ ആണെന്ന അർഥത്തിൽ ആയിരിക്കില്ല, പിന്നെയോ അവർ പരസംത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടരായിരുന്നു എന്ന അർഥത്തിലാകാം. ഇവർ യഹൂദ സ്‌ത്രീളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ സാധ്യനുരിച്ച് വിദേശ വംശജരായ സ്‌ത്രീളോ ആയിരുന്നു.”—യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ പ്രസിദ്ധീരിച്ചത്‌.

^ ഖ. 11 “സമാധാത്തിലാകുക” എന്നു വിവർത്തനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദപ്രയോഗം “‘ഒരു മാറ്റം വരുത്തുക, പകരം കൊടുക്കുക,’ അങ്ങനെ ‘അനുരഞ്‌ജപ്പെടുക’” എന്നർഥമുള്ള ഒരു ക്രിയയിൽനിന്ന് ഉളവായിരിക്കുന്നതാണ്‌. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു മാറ്റം വരുത്തുക, വ്രണിനായ ആളിന്‍റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു സാധ്യമെങ്കിൽ നീരസം നീക്കുക എന്നതാണ്‌.—റോമർ 12:18.

^ ഖ. 15 മറ്റൊരു ഭാഷാന്തരം ഈ ഭാഗത്തെ “സഹാനുഭൂതിയും സത്‌പ്രവൃത്തിളും നിറഞ്ഞത്‌” എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.—ജനകീയ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പരിഭാഷ [ചാൾസ്‌ ബി. വില്യംസ്‌] (ഇംഗ്ലീഷ്‌).