വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യഹോയോട്‌ അടുത്തു ചെല്ലുവിൻ

 അധ്യായം 17

‘ഹാ, ദൈവത്തിന്‍റെ ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ആഴമേ!’

‘ഹാ, ദൈവത്തിന്‍റെ ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ആഴമേ!’

1, 2. ഏഴാം ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച യഹോയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തായിരുന്നു, ആ ദിവസത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ദിവ്യജ്ഞാനം പരിശോധിക്കപ്പെട്ടത്‌ എങ്ങനെ?

എത്ര ദുഃഖരം! ആറാം സൃഷ്ടിദിത്തിനു മകുടം ചാർത്തിയ മനുഷ്യവർഗം തങ്ങളുടെ ഉത്‌കൃഷ്ട സ്ഥാനത്തുനിന്നു നിപതിച്ചു. മനുഷ്യവർഗം ഉൾപ്പെടെ “താൻ ഉണ്ടാക്കിതിനെ ഒക്കെയും” യഹോവ ‘വളരെ നല്ലത്‌’ (NW) എന്ന് പരാമർശിച്ചിരുന്നു. (ഉല്‌പത്തി 1:31) എന്നാൽ ഏഴാം ദിവസത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ആദാമും ഹവ്വായും ദൈവത്തോടു മത്സരിക്കുന്നതിൽ സാത്താനോടൊപ്പം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവർ പാപത്തിന്‍റെയും അപൂർണയുടെയും മരണത്തിന്‍റെയും പിടിയിമർന്നു.

2 ഏഴാം ദിവസത്തെ കുറിച്ചുള്ള യഹോയുടെ ഉദ്ദേശ്യം ആശയറ്റവിധം പാളിപ്പോതായി കാണപ്പെട്ടിരിക്കാം. അതിനു മുമ്പത്തെ ആറു ദിവസത്തെപ്പോലെ, ആ ദിവസത്തിനും ആയിരക്കക്കിനു വർഷത്തെ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമായിരുന്നു. യഹോവ അതിനെ വിശുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു, ആ ദിവസത്തിന്‍റെ ഒടുവിൽ മുഴുഭൂമിയും പൂർണയുള്ള മാനവകുടുംത്തെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ ഒരു പറുദീസ ആയിത്തീരുമായിരുന്നു. (ഉല്‌പത്തി 1:28; 2:3) എന്നാൽ വിപത്‌കമായ ആ മത്സരത്തെ തുടർന്ന് അങ്ങനെയൊരു സംഗതി എങ്ങനെ നിവൃത്തിയേറും? ദൈവം എന്തു ചെയ്യും? യഹോയുടെ ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധേമായ ഒരു പരിശോയായിരുന്നു ഇത്‌—ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ പരിശോധന.

3, 4. (എ) ഏദെനിലെ മത്സരത്തോടുള്ള യഹോയുടെ പ്രതിണം അവന്‍റെ ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ഭയാദമായ ഒരു തെളിവായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? (ബി) യഹോയുടെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചു പഠിക്കവേ ഏതു സത്യം മനസ്സിൽ പിടിക്കാൻ താഴ്‌മ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കണം?

3 യഹോവ സത്വരം പ്രതിരിച്ചു. അവൻ ഏദെനിൽ മത്സരികൾക്കു ശിക്ഷ വിധിച്ചു. അതേസയം അവൻ അത്ഭുതമായ ഒന്നിന്‍റെ ഒരു പൂർവദർശനം നൽകി: അവർ തുടക്കമിട്ടിരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം വരുത്താനുള്ള അവന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന്‍റെന്നെ. (ഉല്‌പത്തി 3:15) യഹോയുടെ ദീർഘവീക്ഷത്തോടുകൂടിയ ഉദ്ദേശ്യം ഏദെൻ മുതൽ മാനുഷ ചരിത്രത്തിന്‍റെ ആയിരക്കക്കിനു വർഷങ്ങളിലൂടെ വിദൂഭാവിയിലേക്കു വ്യാപിക്കുന്നു. അത്‌ അങ്ങേയറ്റം ലളിതമാണ്‌, മഹത്തരമാണ്‌; ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതേക്കുറിച്ചു പഠിക്കുയും ധ്യാനിക്കുയും ചെയ്‌തുകൊണ്ട് തന്‍റെ ആയുഷ്‌കാലംന്നെ പ്രതിദാമായി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവിധം അത്‌ അതിഗവുമാണ്‌. യഹോയുടെ ഉദ്ദേശ്യം  വിജയിക്കും എന്നതു തീർച്ചയാണ്‌. അതു സകല ദുഷ്ടതയ്‌ക്കും പാപത്തിനും മരണത്തിനും അറുതിരുത്തും. അതു വിശ്വസ്‌ത മനുഷ്യവർഗത്തെ പൂർണയിലേക്കു കൊണ്ടുരും. ഇതെല്ലാം ഏഴാം ദിവസം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പു സംഭവിക്കും; എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും, യഹോവ കൃത്യത്തുന്നെ ഭൂമിയെയും മനുഷ്യവർഗത്തെയും സംബന്ധിച്ച തന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റിയിരിക്കും!

4 അത്തരം ജ്ഞാനം ഭയാദവുണർത്തുന്നു, ഇല്ലേ? ‘ഹാ, ദൈവത്തിന്‍റെ ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ആഴമേ’ എന്ന് എഴുതാൻ അപ്പൊസ്‌തനായ പൗലൊസ്‌ പ്രേരിനായി. (റോമർ 11:33) ഈ ദിവ്യഗുത്തിന്‍റെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ചു പഠിക്കവേ ഒരു സുപ്രധാന സത്യം മനസ്സിൽ പിടിക്കാൻ താഴ്‌മ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കണം—അതായത്‌ യഹോയുടെ മഹത്തായ ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ഒരംശം മാത്രം ഗ്രഹിക്കാനേ നമുക്കു കഴിയൂ. (ഇയ്യോബ്‌ 26:14) ആദ്യം നമുക്ക് ഭയാദമായ ഈ ഗുണത്തിന്‍റെ നിർവനം നോക്കാം.

ദിവ്യജ്ഞാനം എന്താണ്‌?

5, 6. അറിവും ജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്, യഹോയുടെ അറിവ്‌ എത്ര വിപുമാണ്‌?

5 ജ്ഞാനവും അറിവും ഒന്നുതന്നെയല്ല. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വമ്പിച്ച അളവിൽ അറിവു ശേഖരിച്ചുവെക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ആരെങ്കിലും അത്തരം യന്ത്രങ്ങളെ ജ്ഞാനമുള്ളയെന്നു വിളിക്കുമെന്നു സങ്കൽപ്പിക്കാനാവില്ല. എന്നിരുന്നാലും അറിവും ജ്ഞാനവും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 10:14) ഉദാഹത്തിന്‌, ഗുരുമായ ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്‌നത്തിനുള്ള ചികിത്സ സംബന്ധിച്ചു നിങ്ങൾക്കു ജ്ഞാനപൂർവമായ ബുദ്ധിയുദേശം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്‌ത്രത്തെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയില്ലാത്ത ഒരാളുമായി നിങ്ങൾ ആലോചന കഴിക്കുമോ? തീർച്ചയായുമില്ല! അതുകൊണ്ട് യഥാർഥ ജ്ഞാനത്തിന്‌ സൂക്ഷ്മമായ അറിവ്‌ അത്യന്താപേക്ഷിമാണ്‌.

6 യഹോയ്‌ക്ക് അതിരറ്റ അറിവിന്‍റെ ശേഖരമുണ്ട്. ‘നിത്യയുടെ രാജാവ്‌’ എന്ന നിലയിൽ അവൻ മാത്രമാണ്‌ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളത്‌. (1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 1:17) ആ അസംഖ്യം യുഗങ്ങളിലെല്ലാം അവന്‌ സകലത്തെക്കുറിച്ചും അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “അവന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല; സകലവും അവന്‍റെ കണ്ണിന്നു നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു; അവനുമായിട്ടാകുന്നു നമുക്കു കാര്യമുള്ളതു.” (എബ്രായർ 4:13; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 15:3) സ്രഷ്ടാവ്‌ എന്ന നിലയിൽ തന്‍റെ സകല സൃഷ്ടിളെ കുറിച്ചും യഹോയ്‌ക്കു പൂർണ ഗ്രാഹ്യമുണ്ട്. ആരംഭം മുതലുള്ള സകല മാനുഷ പ്രവർത്തത്തെയും അവൻ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ ഓരോ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെയും പരിശോധിക്കുന്നു, ഒന്നും അവന്‍റെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. (1 ദിനവൃത്താന്തം  28:9) സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയോടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാം ജീവിത്തിൽ ജ്ഞാനപൂർവമായ തീരുമാങ്ങൾ എടുക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ അവൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. “പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവൻ” എന്ന നിലയിൽ അവൻ ഒരേ സമയത്ത്‌ അസംഖ്യം മൊഴികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു! (സങ്കീർത്തനം 65:2) യഹോയുടെ ഓർമക്തി പൂർണമാണ്‌ എന്നത്‌ എടുത്തുയേണ്ടതില്ല.

7, 8. യഹോവ ഗ്രാഹ്യവും വിവേനാക്തിയും ജ്ഞാനവും പ്രകടമാക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

7 യഹോയ്‌ക്ക് അറിവു മാത്രമല്ല ഉള്ളത്‌. അവൻ വസ്‌തുകൾ എങ്ങനെ പരസ്‌പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു കാണുയും വിശദാംങ്ങൾക്കു ശ്രദ്ധനൽകിക്കൊണ്ട് സംഗതിയുടെ ആകമാചിത്രം തിരിച്ചറിയുയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ നന്മയും തിന്മയും, പ്രധാവും അപ്രധാവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടു വിലയിരുത്തുയും വിധിക്കുയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കാതെ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നു. (1 ശമൂവേൽ 16:7) അങ്ങനെ, യഹോവ അറിവിനെക്കാൾ മികച്ച ഗുണങ്ങളായ ഗ്രാഹ്യവും വിവേനാക്തിയും പ്രകടമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനം അതിലുമൊക്കെ ശ്രേഷ്‌ഠമാണ്‌.

8 അറിവിനെയും വിവേയെയും ഗ്രാഹ്യത്തെയും സമന്വയിപ്പിച്ച് പ്രവൃത്തിത്തിൽ കൊണ്ടുരുന്ന ഗുണമാണ്‌ ജ്ഞാനം. യഥാർഥത്തിൽ, “ജ്ഞാനം” എന്നു പരിഭാപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മൂല ബൈബിൾപങ്ങളിൽ ചിലതിന്‌ “ഫലപ്രമായ പ്രവർത്തനം” എന്നോ “പ്രായോഗിജ്ഞാനം” എന്നോ ഉള്ള അർഥമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യഹോയുടെ ജ്ഞാനം കേവലം സിദ്ധാന്തമല്ല. അതു പ്രായോഗിമാണ്‌, വിജയപ്രമാണ്‌. തന്‍റെ വിപുമായ അറിവും അഗാധമായ ഗ്രാഹ്യവും ഉപയോഗിച്ച് യഹോവ എല്ലായ്‌പോഴും സാധ്യമാകുന്നതിലേക്കും ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാങ്ങൾ എടുക്കുയും ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തതിയാൽ അവ നടപ്പിലാക്കുയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ്‌ യഥാർഥ ജ്ഞാനം! “ജ്ഞാനമോ തന്‍റെ പ്രവൃത്തിളാൽ നീതീരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന യേശുവിന്‍റെ പ്രസ്‌തായുടെ സത്യതയെ യഹോവ തെളിയിക്കുന്നു. (മത്തായി 11:19) അഖിലാണ്ഡത്തിലെങ്ങുമുള്ള യഹോയുടെ കരവേകൾ അവന്‍റെ ജ്ഞാനത്തിനു ശക്തമായ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു.

ദിവ്യജ്ഞാത്തിന്‍റെ തെളിവുകൾ

9, 10. (എ) യഹോവ ഏതുതരം ജ്ഞാനം പ്രകടമാക്കുന്നു, അവൻ അത്‌ എങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു? (ബി) കോശം യഹോയുടെ ജ്ഞാനത്തിനു തെളിവു നൽകുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

9 അതിമനോമായ കരകൗശല വസ്‌തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചാതുര്യം നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അതു മതിപ്പുവാക്കുന്നരം  ജ്ഞാനമാണ്‌. (പുറപ്പാടു 31:1-3) അത്തരം ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ആത്യന്തിക ഉറവ്‌ യഹോന്നെയാണ്‌. ദാവീദ്‌ രാജാവ്‌ യഹോയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “ഭയങ്കരവും അതിശവുമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കയാൽ ഞാൻ നിനക്കു സ്‌തോത്രം ചെയ്യുന്നു; നിന്‍റെ പ്രവൃത്തികൾ അത്ഭുതമാകുന്നു; അതു എന്‍റെ ഉള്ളം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു.” (സങ്കീർത്തനം 139:14) തീർച്ചയായും, മനുഷ്യരീത്തെ കുറിച്ച് നാം എത്രയധികം പഠിക്കുന്നുവോ യഹോയുടെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്രയധികം ഭയാദവു തോന്നുന്നു.

10 ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്‌, നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ കോശമായിട്ടാണു തുടക്കമിട്ടത്‌—നിങ്ങളുടെ മാതാവിൽനിന്നുളള ഒരു അണ്ഡകോശം പിതാവിൽനിന്നുള്ള ബീജകോവുമായി ചേർന്നു. പെട്ടെന്നുന്നെ ആ കോശം വിഭജിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവസാന ഉത്‌പന്നമായ നിങ്ങൾ ഏതാണ്ടു 100  ലക്ഷം കോടി കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്‌. അവ ചെറുതാണ്‌. ശരാശരി വലുപ്പമുള്ള 10,000 കോശങ്ങൾ ഒരു സൂചിമുയിൽ ഒതുങ്ങും. എന്നിരുന്നാലും ഓരോന്നും അതിസങ്കീർണമായ സൃഷ്ടിയാണ്‌. കോശം ഏതു മനുഷ്യനിർമിത യന്ത്രത്തെക്കാളും ഫാകടറിയെക്കാളും സങ്കീർണമാണ്‌. ഒരു കോശം കോട്ടകെട്ടി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നഗരം പോലെയാണെന്ന് ശാസ്‌ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു—നിയന്ത്രിത പ്രവേശന, നിർഗമന, കവാടങ്ങളും ഗതാഗത സംവിധാവും വാർത്താവിനിമയ ശൃംഖയും വൈദ്യുതി ഉത്‌പാദന നിലയങ്ങളും നിർമാശാളും മാലിന്യനിർമാർജന, പുനഃചംക്രമണ സൗകര്യങ്ങളും പ്രതിരോധ സംവിധാങ്ങളും മർമത്തിൽ ഒരുതരം കേന്ദ്രകൂടംപോലുമുള്ള ഒന്ന്. കൂടാതെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു കോശത്തിന്‌ അതിന്‍റെ ഒരു പൂർണ പകർപ്പു നിർമിക്കാൻ കഴിയും.

11, 12. (എ) വികാസം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭ്രൂണത്തിൽ കോശവിഭേനം നടക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നത്‌ എന്ത്, ഇത്‌ സങ്കീർത്തനം 139:16-നോട്‌ ചേർച്ചയിലായിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ? (ബി) നാം ‘അതിശമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു’ എന്ന് മനുഷ്യ മസ്‌തിഷ്‌കം ഏതു വിധങ്ങളിൽ പ്രകടമാക്കുന്നു?

11 തീർച്ചയായും എല്ലാ കോശങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല. ഒരു ഭ്രൂണത്തിന്‍റെ കോശങ്ങൾ വിഭജിക്കുമ്പോൾ അവ വ്യത്യസ്‌ത ധർമങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ട വ്യത്യസ്‌തരം കോശങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നു. ചിലതു നാഡീകോങ്ങൾ ആയിരിക്കും; മറ്റു ചിലത്‌ അസ്ഥി, മാംസപേശി, രക്തം, അല്ലെങ്കിൽ നേത്രം എന്നിവയുടെ കോശങ്ങൾ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വിഭേമെല്ലാം കോശത്തിലെ ജനിതക ബ്ലൂപ്രിന്‍റുളുടെ “ലൈബ്രറി”യിൽ—ഡിഎൻഎ-യിൽ—പ്രോഗ്രാം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. രസാവമായി, നിശ്വസ്‌തയിൻ കീഴിൽ ദാവീദ്‌ യഹോയോട്‌ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ പിണ്ഡാകാമായിരുന്നപ്പോൾ നിന്‍റെ കണ്ണു എന്നെ കണ്ടു; . . . അവയെല്ലാം നിന്‍റെ പുസ്‌തത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു.”—സങ്കീർത്തനം 139:16.

 12 ചില ശരീരഭാങ്ങൾ അത്യന്തം സങ്കീർണമാണ്‌. ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്‌, മനുഷ്യ മസ്‌തിഷ്‌കത്തെ കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുക. അഖിലാണ്ഡത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ വസ്‌തു എന്നു ചിലർ അതിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഏതാണ്ട് 10,000 കോടി നാഡീകോങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു—നമ്മുടെ താരാപംക്തിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തോളം. ആ കോശങ്ങളിൽ ഓരോന്നും മറ്റു കോശങ്ങളുമായി ആയിരക്കക്കിനു കണക്ഷനുളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യ മസ്‌തിഷ്‌കത്തിനു ലോകത്തിലെ മുഴു ഗ്രന്ഥശാളിലെയും വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്നും അതിന്‍റെ സംഭരശേഷി വാസ്‌തത്തിൽ അളവറ്റതായിരിക്കാമെന്നും ശാസ്‌ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. ‘അതിശമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട’ ഈ അവയവത്തെ കുറിച്ചു പതിറ്റാണ്ടുളോളം പഠനം നടത്തിയാലും അതിന്‍റെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായി പഠിക്കാൻ തങ്ങൾക്കു കഴിയില്ലെന്നു ശാസ്‌ത്രജ്ഞന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നു.

13, 14. (എ) ഉറുമ്പുളും മറ്റുജീവിളും ‘സഹജ ജ്ഞാനമുള്ളവ’ ആണെന്ന് എന്തു പ്രകടമാക്കുന്നു, അത്‌ അവയുടെ സ്രഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചു നമ്മെ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു? (ബി) ചിലന്തിവല പോലെയുള്ള സൃഷ്ടികൾ “ജ്ഞാനത്തോടെ” ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാൻ കഴിയുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

13 എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യർ യഹോയുടെ സൃഷ്ടിമായ ജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം മാത്രമാണ്‌. സങ്കീർത്തനം 104:24 പറയുന്നു: “യഹോവേ, നിന്‍റെ പ്രവൃത്തികൾ എത്ര പെരുകിയിരിക്കുന്നു! ജ്ഞാനത്തോടെ നീ അവയെ ഒക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു; ഭൂമി നിന്‍റെ സൃഷ്ടിളാൽ നിറെഞ്ഞിരിക്കുന്നു.” നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള സകല സൃഷ്ടിയിലും യഹോയുടെ ജ്ഞാനം പ്രകടമാണ്‌. ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്‌, ഉറുമ്പ് ‘സഹജജ്ഞാമുള്ള’ ജീവിയാണ്‌. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 30:24, NW) ഉറുമ്പിൻ കോളനികൾ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ സംഘടിമാണ്‌. ചില ഉറുമ്പു കോളനികൾ ആഫിഡുകൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാണിളെ വളർത്തുമൃങ്ങളെ പോലെ പോറ്റിളർത്തി അവയിൽനിന്നു പോഷണം സ്വീകരിക്കുന്നു. മറ്റ്‌ ഉറുമ്പുകൾ കർഷകരെ പോലെ കുമിൾ നട്ടുവളർത്തി “വിളവ്‌” എടുക്കുന്നു. ശ്രദ്ധേമായ കാര്യങ്ങൾ സഹജമായിത്തന്നെ ചെയ്യാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റനേകം ജീവിളുമുണ്ട്. മനുഷ്യന്‍റെ അതിനൂതന വിമാങ്ങൾക്കു നടത്താൻ കഴിയാത്ത വ്യോമാഭ്യാങ്ങൾ കാഴ്‌ചവെക്കാൻ ഈച്ചകൾക്കു കഴിയും. ദേശാപ്പക്ഷിളുടെ കാര്യമോ? നക്ഷത്രങ്ങളുടെയോ ഭൂമിയുടെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്‍റെയോ ഒരു ആന്തരിക ഭൂപടത്തിന്‍റെന്നെയോ സഹായത്താലാണ്‌ അവ സഞ്ചരിക്കുന്നത്‌. ഈ ജീവിളിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ പ്രവർത്തങ്ങൾ പഠിക്കാനായി ജീവശാസ്‌ത്രജ്ഞർ വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതു പ്രോഗ്രാം ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എത്ര ജ്ഞാനിയായിരിക്കണം!

 14 യഹോയുടെ സൃഷ്ടിമായ ജ്ഞാനത്തിൽനിന്നു ശാസ്‌ത്രജ്ഞർ വളരെധികം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന രൂപകൽപ്പളെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീറിങ്‌ ശാഖ പോലുമുണ്ട്, ബയോമിമെറ്റിക്‌സ്‌ എന്നാണ്‌ അത്‌ അറിയപ്പെടുന്നത്‌. ഉദാഹത്തിന്‌, ഒരു ചിലന്തിയുടെ ഭംഗിയിൽ അത്ഭുതംകൂറി നിങ്ങൾ നോക്കിനിന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ അതിനെ രൂപകൽപ്പയിലെ വിസ്‌മമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്‌. ദുർബമെന്നു തോന്നുന്ന അതിലെ ചില ഇഴകൾ ആനുപാതിമായി നോക്കിയാൽ ഉരുക്കിനെക്കാൾ ബലിഷ്‌ഠമാണ്‌, വെടിയുണ്ടയേൽക്കാത്ത വസ്‌ത്രത്തിന്‍റെ ഇഴകളെക്കാൾ ശക്തം. അവ എത്ര ശക്തമാണ്‌? മത്സ്യബന്ധബോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലയുടെ അത്രയും വലിപ്പപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചിലന്തിയെ കുറിച്ചു സങ്കൽപ്പിക്കുക. അത്തരമൊരു വലയ്‌ക്ക് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രാവിമാത്തെ പിടിച്ചുനിറുത്താൻ കഴിയും! അതേ, യഹോവ എല്ലാ വസ്‌തുക്കളെയും “ജ്ഞാനത്തോടെ” നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഭൂമിയില ജീവിളെ ‘സഹജ ജ്ഞാനമുള്ളവ’ ആയിരിക്കാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്‌തത്‌ ആർ?

ദിവ്യജ്ഞാനം—ഭൗമേതര മണ്ഡലത്തിലും

15, 16. (എ) നക്ഷത്രനിബിമായ ആകാശം യഹോയുടെ ജ്ഞാനത്തിന്‌ എന്തു തെളിവു നൽകുന്നു? (ബി) അസംഖ്യം ദൂതന്മാരുടെ അത്യുന്നത മേധാവി എന്ന നിലയിലുള്ള സ്ഥാനം യഹോയെന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

15 അഖിലാണ്ഡത്തിൽ ഉടനീമുള്ള യഹോയുടെ കരവേളിൽ അവന്‍റെ ജ്ഞാനം പ്രകടമാണ്‌. അഞ്ചാം അധ്യാത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ചചെയ്‌ത നക്ഷത്രനിബിമായ ആകാശം അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാതെ ബാഹ്യാകാത്തിൽ ചിതറിക്കിക്കുയല്ല. “ആകാശത്തിലെ നിയമങ്ങളെ” സംബന്ധിച്ച യഹോയുടെ ജ്ഞാനത്താൽ ആകാശം മനോവും നിശ്ചിയോടുകൂടിതുമായ ഗാലക്‌സിളായും ഗാലക്‌സികൾ ഗാലക്‌സിമൂങ്ങളായും ഗാലക്‌സിമൂങ്ങൾ ഗാലക്‌സിമൂഞ്ചങ്ങളായും ക്രമീരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (ഇയ്യോബ്‌ 38:33) യഹോവ ആകാശഗോങ്ങളെ ‘സൈന്യം’ എന്നു പരാമർശിക്കുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല! (യെശയ്യാവു 40:26) എന്നാൽ അതിനെക്കാൾ വ്യക്തമായി യഹോയുടെ ജ്ഞാനം വിളിച്ചോതുന്ന മറ്റൊരു സൈന്യമുണ്ട്.

16 നാം 4-‍ാ‍ം അധ്യാത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ, കോടിക്കക്കിന്‌ ആത്മജീവിളുടെ ഒരു മഹാസൈന്യത്തിന്‍റെ അത്യുന്നത മേധാവി എന്ന തന്‍റെ സ്ഥാനം നിമിത്തം ദൈവം “സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ” എന്ന സ്ഥാനപ്പേര്‌ വഹിക്കുന്നു. ഇതു യഹോയുടെ ശക്തിയുടെ തെളിവാണ്‌. എന്നാൽ  അവന്‍റെ ജ്ഞാനം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയാണ്‌? ഇതു പരിചിന്തിക്കുക: യഹോയും യേശുവും ഒരിക്കലും അലസരായിരിക്കുന്നില്ല. (യോഹന്നാൻ 5:17) അപ്പോൾ, അത്യുന്നന്‍റെ ദൂതശുശ്രൂരും എപ്പോഴും തിരക്കുള്ളരാണെന്ന് ന്യായമായും അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും. ദൂതന്മാർ മനുഷ്യരായ നമ്മെക്കാൾ ശ്രേഷ്‌ഠരാണ്‌, നമ്മെക്കാൾ ബുദ്ധിയും ശക്തിയുമുള്ളരാണ്‌. (എബ്രായർ 1:7, പി.ഒ.സി. ബൈ.; 2:7) എന്നിരുന്നാലും, ശതകോടിക്കക്കിനു വർഷങ്ങളായി യഹോവ ആ ദൂതന്മാരെയെല്ലാം സംതൃപ്‌തിദാമായ വേല ചെയ്യുന്നതിൽ—“അവന്‍റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കു”ന്നതിലും “അവന്‍റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യു”ന്നതിലും—സന്തോപൂർവം തിരക്കോടെ മുഴുകിയിരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നു. (സങ്കീർത്തനം 103:20, 21) ഈ ഭരണാധിന്‍റെ ജ്ഞാനം എത്ര ഭയാദമാണ്‌!

യഹോവ “ഏകജ്ഞാനി”

17, 18. യഹോവ “ഏകജ്ഞാനി” ആണെന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്, അവന്‍റെ ജ്ഞാനം നമ്മെ അത്ഭുതസ്‌തബ്ധരാക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

17 അങ്ങനെയുള്ള തെളിവുളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, ബൈബിൾ യഹോയുടെ ജ്ഞാനത്തിന്‌ അതിശ്രേഷ്‌ഠത കൽപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനുണ്ടോ? ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്‌, യഹോവ “ഏകജ്ഞാനി”യാണെന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു. (റോമർ 16:26) കാരണം പൂർണമായ അർഥത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളത്‌ യഹോയ്‌ക്കു മാത്രമാണ്‌. യഥാർഥ ജ്ഞാനത്തിന്‍റെയെല്ലാം ഉറവ്‌ അവനാണ്‌. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 2:6) യേശു യഹോയുടെ സൃഷ്ടിളിൽ ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയായിരുന്നിട്ടും സ്വന്തം ജ്ഞാനത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ തന്‍റെ പിതാവ്‌ കൽപ്പിച്ച വിധത്തിൽ അവൻ സംസാരിച്ചത്‌ അതുകൊണ്ടാണ്‌.—യോഹന്നാൻ 12:48-50.

18 അപ്പൊസ്‌തനായ പൗലൊസ്‌ യഹോയുടെ ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ അതുല്യയെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്‌ എങ്ങനെയെന്നു കാണുക: “ഹാ, ദൈവത്തിന്‍റെ ധനം, ജ്ഞാനം, അറിവു എന്നിവയുടെ ആഴമേ! അവന്‍റെ ന്യായവിധികൾ എത്ര അപ്രമേവും അവന്‍റെ വഴികൾ എത്ര അഗോവും ആകുന്നു.” (റോമർ 11:33) വാക്യത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിലെ ഹാ, എന്ന ഉദ്‌ഘോഷം ശക്തമായ വികാത്തെ—ആഴമായ ഭയാദവിനെ—സൂചിപ്പിക്കുന്നു. “ആഴം” എന്നതിന്‌ പൗലൊസ്‌ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗ്രീക്കുദം “അഗാധം” എന്നതിന്‍റെ മൂലപവുമായി അടുത്തു ബന്ധമുള്ളതാണ്‌. അതുകൊണ്ട് അവന്‍റെ വാക്കുകൾ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു മനോചിത്രം ഉളവാക്കുന്നു. യഹോയുടെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചു വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത്‌, അതിരില്ലാത്ത, അടിത്തട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഗർത്തത്തിലേക്ക്, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ആഴവും പരപ്പുമുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക്, എത്തിനോക്കുന്നതു പോലെയാണ്‌. അതിനെ കൃത്യമായി വിവരിക്കാനോ വർണിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്നു  മാത്രമല്ല, അതിന്‍റെ വിപുലത മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കുയില്ല. (സങ്കീർത്തനം 92:5) ഈ ആശയം നമ്മിൽ താഴ്‌മ ഉളവാക്കുന്നില്ലേ?

19, 20. (എ) കഴുകൻ ദിവ്യജ്ഞാത്തിന്‍റെ ഉചിതമായ പ്രതീമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? (ബി) ഭാവിയിലേക്കു നോക്കാനുള്ള തന്‍റെ പ്രാപ്‌തി യഹോവ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

19 മറ്റൊരർഥത്തിലും യഹോവ “ഏകജ്ഞാനി” ആണ്‌: അവനുമാത്രമേ ഭാവിയിലേക്ക് ചൂഴ്‌ന്നുനോക്കാൻ കഴിയുയുള്ളൂ. ദിവ്യജ്ഞാത്തെ പ്രതീപ്പെടുത്താൻ യഹോവ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള കഴുകനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക. ഒരു കഴുകന്‌ വെറും 5 കിലോ തൂക്കം മാത്രമായിരിക്കാം ഉള്ളത്‌, എന്നാൽ അതിന്‍റെ കണ്ണുകൾ പൂർണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു മനുഷ്യന്‍റേതിനെക്കാൾ വലുതാണ്‌. കഴുകന്‍റെ കാഴ്‌ചക്തി അപാരമാണ്‌, കിലോമീറ്ററുകൾ ഉയരത്തിൽനിന്നുപോലും തീരെ ചെറിയ ഇരയെ കണ്ടെത്താൻ അതിനു കഴിയുന്നു! “അതിന്‍റെ കണ്ണു ദൂരത്തേക്കു കാണുന്നു” എന്ന് യഹോന്നെ ഒരിക്കൽ കഴുകനെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞു. (ഇയ്യോബ്‌ 39:29) സമാനമായ ഒരു അർഥത്തിൽ, യഹോയ്‌ക്ക് “ദൂരത്തേക്കു”—ഭാവിയിലേക്കു—നോക്കാൻ കഴിയും!

20 ഇതിന്‍റെ സത്യതയ്‌ക്ക് അടിവയിടുന്ന അനേകം തെളിവുകൾ ബൈബിളിൽ ഉണ്ട്. നൂറുക്കിനു പ്രവചങ്ങൾ അഥവാ മുന്നമേ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചരിത്രം ഇതിൽ പെടുന്നു. യുദ്ധങ്ങളുടെ പരിണങ്ങളും ലോകക്തിളുടെ ഉയർച്ചയും വീഴ്‌ചയും മാത്രമല്ല, സൈനിക മേധാവിളുടെ പ്രത്യേക യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾപോലും ബൈബിളിൽ മുൻകൂട്ടി പറയപ്പെട്ടു—ചിലപ്പോൾ നൂറുക്കിനു വർഷം മുമ്പുന്നെ.—യെശയ്യാവു 44:25-45:4; ദാനീയേൽ 8:2-8, 20-22.

21, 22. (എ) നിങ്ങൾ ജീവിത്തിൽ നടത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുളെല്ലാം യഹോവ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നിഗമനം ചെയ്യാൻ അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? ദൃഷ്ടാന്തത്താൽ വിശദമാക്കുക. (ബി) യഹോയുടെ ജ്ഞാനം നിർവികാമോ സ്‌നേഹിമോ അല്ലെന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?

 21 എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ജീവിത്തിൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുളെ ദൈവം മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിന്‌ അർഥമുണ്ടോ? മുൻനിർണയം എന്ന ആശയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലർ ഉത്തരം ഉവ്വ് എന്നാണെന്നു ശഠിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അത്തരമൊരു ആശയം യഥാർഥത്തിൽ യഹോയുടെ ജ്ഞാനത്തെ അവമതിക്കുയാണു ചെയ്യുന്നത്‌, കാരണം ഭാവിയിലേക്കു നോക്കാനുള്ള അവന്‍റെ പ്രാപ്‌തിയെ അവനു നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ലെന്ന് അത്‌ അർഥമാക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്‌, നിങ്ങൾക്കു ശ്രുതിധുമായി പാടാനുള്ള കഴിവ്‌ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ ഗത്യന്തമില്ലാതെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കമോ? ആ ആശയം മൗഢ്യമാണ്‌! അതുപോലെ യഹോയ്‌ക്ക് ഭാവി മുൻകൂട്ടി അറിയാനുള്ള പ്രാപ്‌തിയുണ്ട്, എന്നാൽ എല്ലായ്‌പോഴും അവൻ അത്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്‌ യഹോവ നമുക്ക് എന്നേക്കുമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലയേറിയ ദാനമായ നമ്മുടെ ഇച്ഛാസ്വാന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള ഒരു കടന്നുറ്റമായിരിക്കാം.—ആവർത്തപുസ്‌തകം 30:19, 20.

22 മുൻനിർണയം എന്ന ആശയംന്നെ യഹോയുടെ ജ്ഞാനം നിർവികാവും സ്‌നേഹിവും സമാനുഭാമോ സഹാനുഭൂതിയോ ഇല്ലാത്തതും ആണെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ്‌ അതിലും കഷ്ടം. എന്നാൽ ഇതു തീർച്ചയായും സത്യമല്ല. യഹോവ “ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനി”യാണെന്നു ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. (ഇയ്യോബ്‌ 9:4, NW) അവന്‌ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടെന്നല്ല, എന്നാൽ ആ പദം ആന്തരിക വ്യക്തിത്വത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബൈബിൾ മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിൽ സ്‌നേഹം പോലുള്ള പ്രേരങ്ങളും വികാങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് യഹോയുടെ ജ്ഞാനം, അവന്‍റെ മറ്റു ഗുണങ്ങളെപ്പോലെ, സ്‌നേത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു.—1 യോഹന്നാൻ 4:8.

23. യഹോയുടെ ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്‌ഠത എന്തു ചെയ്യാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കണം?

23 സ്വാഭാവിമായും യഹോയുടെ ജ്ഞാനം പൂർണമായി വിശ്വായോഗ്യമാണ്‌. അതു നമ്മുടെ സ്വന്തം ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ വളരെ ഉയർന്നതായാൽ ദൈവനം നമ്മെ സ്‌നേപൂർവം ഇങ്ങനെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുന്നു: “പൂർണ്ണഹൃത്തോടെ യഹോയിൽ ആശ്രയിക്ക; സ്വന്ത വിവേത്തിൽ ഊന്നരുതു. നിന്‍റെ എല്ലാവഴിളിലും അവനെ നിനെച്ചുകൊൾക; അവൻ നിന്‍റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും.” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:5, 6) സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തോട്‌ ഏറെ അടുക്കേണ്ടതിന്‌ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ യഹോയുടെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിനോക്കാം.