വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾനാടകങ്ങൾ

ഗുണപാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിൾകഥകളെ ആധാരമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഓഡിയോ നാടകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം; ബൈബിളിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെയും സംഭവങ്ങളെയും കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. ആംഗ്യഭാഷാ വീഡിയോകളും ലഭ്യമാണ്‌.

താഴെയുള്ള ഭാഷാപട്ടികയിൽനിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആ ഭാഷയിൽ ലഭ്യമായ നാടകങ്ങൾ കാണാൻ തിരയുക എന്നിടത്ത്‌ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ പട്ടികയിൽ നാടകത്തിന്‍റെ പേരിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം ടൈപ്പ് ചെയ്‌താൽ അതിനു ചേർച്ചയിലുള്ള നാടകങ്ങൾ കാണാം.

 

കാണേണ്ട വിധം
ഗ്രിഡ്
ലിസ്റ്റ്

'ഒരു വാക്കിനും വീഴ്‌ചവന്നിട്ടില്ല'