വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

2018 ജൂലൈ 23
പുതുതായി വന്നത്‌

പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പ്‌ ടോക്‌ പീസിനിലും ഫ്രഞ്ചിലും പ്രകാശനം ചെയ്‌തു

പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പ്‌ ടോക്‌ പീസിനിലും ഫ്രഞ്ചിലും പ്രകാശനം ചെയ്‌തു

2018 ജൂലൈ 20-ന്‌ പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയിലുള്ള പോർട്ട്‌മോർസ്‌ബിയിൽ വെച്ച്‌ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം ടോക്‌ പീസിൻ ഭാഷയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്‌തു. ആ ദിവസംതന്നെ ഫ്രഞ്ച്‌ ഭാഷയിലുള്ള, പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പ്‌ പാരീസിലും പ്രകാശനം ചെയ്‌തു. 2013-ലെ പതിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 13 പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം 166 ഭാഷകളിലേക്ക്‌ മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ പരിഭാഷ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.