വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

2016 ഏപ്രിൽ 27
പുതുതായി വന്നത്‌

AAC ഓഡിയോ ഫൈലുകൾ നിറുത്തലാക്കിയിരിക്കുന്നു

AAC ഓഡിയോ ഫൈലുകൾ നിറുത്തലാക്കിയിരിക്കുന്നു

2016 മെയ്‌ 2 മുതൽ AAC ഓഡിയോ ഫൈലുകൾ jw.org-ൽ ലഭ്യമല്ല. AAC ഓഡിയോ ഫോർമറ്റിൽ വീക്ഷാഗോപുത്തിന്‍റെയോ ഉണരുക!-യുടെയോ വരിക്കാരാണ്‌ നിങ്ങളെങ്കിൽ MP3 ഓഡിയോ ഫോർമറ്റിലേക്കു നിങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ടാകാം. പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ>മാസികകൾ എന്ന ഭാഗത്തെ പോഡ്‌കാസ്റ്റുകൾ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇത്‌ ചെയ്യാനാകും.