വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

2016, ജൂലൈ 4
പുതുതായി വന്നത്‌

JW.ORG-ലെ വീഡിയോ പേജുകൾ പുതുക്കിയിരിക്കുന്നു

JW.ORG-ലെ വീഡിയോ പേജുകൾ പുതുക്കിയിരിക്കുന്നു

JW.ORG-ലെ വീഡിയോ പേജുകൾ പിൻവരുന്ന സവിശേളോടെ പുതുക്കിയിരിക്കുന്നു:

  • jw.org-ലെ എല്ലാ വീഡിയോളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

  • വീഡിയോകൾ തിരഞ്ഞുണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം

  • JW ലൈബ്രറി ആപ്പിലും JW പ്രക്ഷേത്തിലെ ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ എന്ന ഭാഗത്തിലും ഉള്ള വീഡിയോകൾ ഒരേ വിഭാത്തിൻകീഴിലാണ്‌ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌.

പ്രസിദ്ധീങ്ങൾ > വീഡിയോകൾ, jw.org-ന്‍റെ തുടക്കം പേജിലെ ക്രിസ്‌തീയ വീഡിയോകൾ എന്ന ലിങ്ക്, jw.org-ന്‍റെ അവസാന ഭാഗത്തായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ എന്ന ലിങ്ക് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ നിങ്ങൾക്കു പുതുക്കിയ പേജ്‌ കണ്ടെത്താം.

പുതുക്കിവീഡിയോ പേജുകൾ കാണുക.