വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

2016 ഒക്ടോബർ 28
പുതുതായി വന്നത്‌

ടൂർ റിസർവേഷൻ സൗകര്യം ലഭ്യം

ടൂർ റിസർവേഷൻ സൗകര്യം ലഭ്യം

ന്യൂയോർക്കിലെ വാർവിക്കിലും പാറ്റേർസണിലും ഉള്ള ലോകാസ്ഥാനവും, വാൾക്കിലിലുള്ള ഐക്യനാടുകളിലെ ബ്രാഞ്ചോഫീസും സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ടൂർ റിസർവേഷൻ സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ്‌.

ഐക്യനാടുകളിലെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചുസൗകര്യങ്ങൾ കാണാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുക.