യഹോ​വ​യെ സന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ പാടി സ്‌തു​തി​ക്കു​ക—ഗായക​സം​ഘം ആലപി​ച്ചത്‌ എന്നതിലെ 17, 43, 90, 115 ഗീതങ്ങ​ളു​ടെ ഓഡി​യോ റെക്കോർഡിങ്‌ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീ​ഷിൽ ലഭ്യമാണ്‌.

യഹോ​വ​യെ സന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ പാടി സ്‌തു​തി​ക്കു​ക—ഗായക​സം​ഘം ആലപി​ച്ചത്‌ കേൾക്കുക.