വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

പുതുതായി വന്നത്‌

2, 110, 136, 141, 148 ഗീതങ്ങ​ളു​ടെ ഓഡി​യോ റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ ലഭ്യമാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു

2, 110, 136, 141, 148 ഗീതങ്ങ​ളു​ടെ ഓഡി​യോ റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ ലഭ്യമാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു

യഹോ​വ​യെ സന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ പാടി സ്‌തു​തി​ക്കു​ക—ഗായക​സം​ഘം ആലപി​ച്ചത്‌ എന്നതിലെ 110, 136, 141, 148 ഗീതങ്ങ​ളു​ടെ ഓഡി​യോ റെക്കോർഡിങ്‌ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീ​ഷിൽ ലഭ്യമാണ്‌. യഹോ​വ​യെ സന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ പാടി സ്‌തു​തി​ക്കു​ക—വാദ്യ​സം​ഗീ​തം എന്നതിലെ 2-ാം ഗീതത്തി​ന്റെ റെക്കോർഡിങ്‌ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്‌.

യഹോ​വ​യെ സന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ പാടി സ്‌തു​തി​ക്കു​ക—ഗായക​സം​ഘം ആലപി​ച്ചത്‌ അല്ലെങ്കിൽ യഹോ​വ​യെ സന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ പാടി സ്‌തു​തി​ക്കു​ക—വാദ്യ​സം​ഗീ​തം കേൾക്കുക.