വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ സവി​ശേ​ഷ​ത​കൾ

ബൈബിൾ സവി​ശേ​ഷ​ത​കൾ
  • ആറു ബൈബിൾ ഭാഷാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളിൽനിന്ന് തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക.

  • ഒരു വാക്യ​ത്തി​ന്‍റെ അക്കത്തിൽ തൊട്ടു​കൊണ്ട് ലഭ്യമായ ബൈബിൾപ​രി​ഭാ​ഷ​കൾ താരത​മ്യം ചെയ്യുക.

  • അനുബ​ന്ധ​വി​വ​ര​ങ്ങൾ കാണു​ന്ന​തിന്‌ അടിക്കു​റിപ്പ് ചിഹ്നത്തി​ലോ അക്ഷരത്തി​ലോ അമർത്തുക.