വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

JW ലൈബ്രറി

സഹായം—വിൻഡോസ്‌ 8-നും വിൻഡോസ്‌ 8 ഫോണിനും

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ഒരു അംഗീകൃത ആപ്ലിക്കേനാണ്‌ JW ലൈബ്രറി (ഇംഗ്ലീഷ്‌). ഇതിൽ ബൈബിളിന്‍റെ വ്യത്യസ്‌തഭാഷാന്തങ്ങളും ബൈബിൾപത്തിന്‌ സഹായിക്കുന്ന പുസ്‌തങ്ങളും ലഘുപത്രിളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

 

 

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

ബൈബിൾപുസ്‌തങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്‌ പുസ്‌തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്‌തനിങ്ങൾ എന്തിനെ അർഥമാക്കുന്നു?