വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പേജ്‌ മാറ്റുന്നതിന്‌

പേജ്‌ മാറ്റുന്നതിന്‌
  • നിങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേജുളുടെ മുന്നിലേക്കോ പിന്നിലേക്കോ പോകാൻ വിരൽകൊണ്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തൊട്ടുനീക്കുക.

  • വായന എളുപ്പം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന്‌ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഗത്ത്‌ വാക്യത്തിലോ അധ്യാത്തിലോ അടയാളം വെക്കുക.

  • അടുത്തിടെ വായിച്ചുനിറുത്തിയ ഭാഗം എളുപ്പം കണ്ടെത്തുന്നതിന്‌ ‘ചരിത്രം’ (“History”) പ്രയോപ്പെടുത്തുക.

  • വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീത്തിൽ വാക്കുളോ പദപ്രയോങ്ങളോ കണ്ടെത്തുന്നതിന്‌ ‘തിരയുക’ (“Search”) പ്രയോപ്പെടുത്തുക.