വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എന്‍റെ ആൻ​ഡ്രോ​യ്‌ഡ്‌ ഫോണി​ലും മറ്റും രാജ്യരിധ്യ ഭാഷാന്തരം ലഭിക്കാ​ത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

എന്‍റെ ആൻ​ഡ്രോ​യ്‌ഡ്‌ ഫോണി​ലും മറ്റും രാജ്യരിധ്യ ഭാഷാന്തരം ലഭിക്കാ​ത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌ 4.0 മുതലുള്ള വേർഷനുളിൽ മാത്രമേ രാജ്യരിധ്യ ഭാഷാന്തരം ലഭിക്കുയുള്ളൂ.