വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എളുപ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വീഡിയോ പ്ലേയർ

എളുപ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വീഡിയോ പ്ലേയർ

പിൻവരുന്ന ലളിതമായ സ്‌പർശങ്ങളിലൂടെ വീഡിയോ നിയന്ത്രിക്കുക:

  • രണ്ടു വിരൽ തൊടുക (Two-finger tap): വീഡിയോ കാണുന്നതിനോ തത്‌കാലം നിറുത്തുന്നതിനോ.

  • ഇടത്തേക്കു തൊട്ടുനീക്കുക: അടുത്ത ഭാഗത്തേക്കു പോകാൻ.

  • വലത്തേക്കു തൊട്ടുനീക്കുക: മുമ്പിത്തെ ഭാഗത്തേക്കു പോകാൻ.

  • മുകളിലേക്കു തൊട്ടുനീക്കുക: വീഡിയോയുടെ വേഗത കൂട്ടാൻ. (ഈ സൗകര്യം ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌ ഫോണിൽ ലഭ്യമല്ല.)

  • താഴേക്കു തൊട്ടുനീക്കുക: വീഡിയോയുടെ വേഗത കുറയ്‌ക്കാൻ. (ഈ സൗകര്യം ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌ ഫോണിൽ ലഭ്യമല്ല.)

  • ഒരു വിരൽ തൊടുക (Single tap): വീഡിയോ പ്ലേയർ നിയന്ത്രണ ബാർ കാണിക്കാനും മറയ്‌ക്കാനും.