വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

പല ഭാഷകൾ

പല ഭാഷകൾ

ലഭ്യമായ 18 ഭാഷക​ളിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാ​വു​ന്ന ഭാഷയും പഠിക്കാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഭാഷയും തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. ബംഗാളി, മൺഡരിൻ ഓഡി​യോ സഹിത​മു​ള്ള ചൈനീസ്‌ (ലളിത​ലി​പി), ഇംഗ്ലീഷ്‌, ഫ്രഞ്ച്, ജർമൻ, ഹിന്ദി, ഇൻഡൊ​നീ​ഷ്യൻ, ഇറ്റാലി​യൻ, ജാപ്പനീസ്‌, കൊറി​യൻ, മ്യാൻമർ, പോർച്ചു​ഗീസ്‌, റഷ്യൻ, സ്‌പാ​നിഷ്‌, സ്വാഹി​ലി, തഗലോഗ്‌, തായ്‌, ടർക്കിഷ്‌ എന്നിവ​യാണ്‌ ലഭ്യമായ ഭാഷകൾ.