വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

‘ഇഷ്ടപ്പെട്ടവ’ ചിട്ടപ്പെടുത്താം

‘ഇഷ്ടപ്പെട്ടവ’ ചിട്ടപ്പെടുത്താം

സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ നിങ്ങൾക്കു പ്രയാസം തോന്നുന്നതോ ആയ വാചകങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണുന്നതിനായി ‘ഇഷ്ടപ്പെട്ടവ’ (“Favorites”) എന്നതിലേക്കു ചേർക്കുക. ഫ്‌ലാഷ്‌ കാർഡ്‌ മോഡിലും നിങ്ങൾക്ക് ‘ഇഷ്ടപ്പെട്ടവ’ കാണാവുന്നതാണ്‌.