വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

JW പ്രക്ഷേപണം

റോക്കുവിൽ ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ

റോക്കുവിൽ ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ

ഓഡിയോ വിഭാഗത്തിൽ ഓഡിയോ ഫയലുകളുടെ ശേഖരമുണ്ട്‌. സംഗീതം, നാടകങ്ങൾ, ബൈബിൾ നാടകവായനകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്‌.

(കുറിപ്പ്‌: നിങ്ങളുടെ കൈയിലുള്ള റിമോട്ടുപോലെയായിരിക്കണമെന്നില്ല ഇവിടെ നിർദേശങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റോക്കു റിമോട്ടിന്റെ പടം.)

തുടക്കം പേജിലുള്ള ഓഡിയോ എന്നതിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ ഓഡിയോ ഫയലുകളും കാണാം. ഓഡിയോ പരിപാടികൾ കേൾക്കാൻ താഴെ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്യുക:

 ഒരു ഓഡിയോ പരിപാടി കേൾക്കാൻ

ഓരോ നിരയും ഓരോ ഓഡിയോ ശേഖരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതാത്‌ ശേഖരത്തിന്റെ പേര്‌ അതിന്റെ നിരയുടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കും.

 • മുകളിലേക്ക്‌ താഴേക്ക്‌ എന്ന ആരോ ബട്ടണുകൾ: മറ്റൊരു ഓഡിയോ ശേഖരത്തിലേക്ക്‌ പോകാൻ സഹായിക്കും.

 • ഇടത്തോട്ട്‌ വലത്തോട്ട്‌ എന്ന ആരോ ബട്ടണുകൾ: ഒരു ശേഖരത്തിലെ ഓഡിയോകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നു കാണാൻ സഹായിക്കും.

വേണ്ട ഓഡിയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഓക്കെ ബട്ടൺ അമർത്തുക, അപ്പോൾ ഓഡിയോ പരിപാടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുവരും.

താഴെ കാണുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

 • തുടരുക: കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ഇടയ്‌ക്കുവെച്ച്‌ നിറുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഓപ്‌ഷൻ കാണുകയുള്ളൂ. ഈ ഓപ്‌ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഓഡിയോ നേരത്തേ നിറുത്തിയ ഇടത്തുനിന്ന്‌ വീണ്ടും പ്ലേ ആകും.

 • പ്ലേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കം മുതൽ പ്ലേ ചെയ്യുക: ഓഡിയോ തുടക്കം മുതൽ കേൾക്കാനാകും.

 • ശേഖരത്തിലുള്ളതെല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യുക: ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയോയിൽ തുടങ്ങി ശേഖരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓഡിയോകളും പ്ലേ ചെയ്യും. ശേഖരത്തിലെ എല്ലാ ഓഡിയോകളും പ്ലേ ചെയ്‌തുകഴിയുമ്പോൾ അതു തനിയെ നിൽക്കും.

ഓഡിയോയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നതിന്റെ താഴെ കാണുന്ന നിരയിൽ ആ ശേഖരത്തിലെ മറ്റു ഓഡിയോകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നു കാണിക്കും. ആ നിരയിലേക്കു പോകാൻ റിമോട്ടിലെ താഴേക്ക്‌ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക. മുകളിലേക്ക്‌ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഓഡിയോയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നതിലേക്കു തിരിച്ചുപോകും.

 ഒരു ഓഡിയോ ശേഖരത്തിലെ ഓഡിയോകൾ കേൾക്കാൻ

ഒരു ഓഡിയോ പരിപാടി മാത്രം കേൾക്കുന്നതു കൂടാതെ, ഒരു ശേഖരത്തിലെ എല്ലാ ഓഡിയോകളും ഓരോന്നായി കേൾക്കാം. നിങ്ങൾക്ക്‌ കേൾക്കേണ്ട ഓഡിയോ ശേഖരത്തിലേക്കു പോയിട്ട്‌, താഴെ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്യുക:

 • എല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യുക: ആദ്യത്തെ ഓഡിയോ മുതൽ ശേഖരത്തിലെ എല്ലാ ഓഡിയോകളും പ്ലേ ആകും.

 • ക്രമം മാറ്റുക: ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിലല്ലാതെ ശേഖരത്തിലെ ഓഡിയോ പരിപാടികൾ എല്ലാം പ്ലേ ആകും.

ശേഖരത്തിലെ എല്ലാ ഓഡിയോകളും പ്ലേ ചെയ്‌തുകഴിയുമ്പോൾ അതു തനിയെ നിൽക്കും.

 ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്‌ നിയന്ത്രിക്കാൻ

ഒരു ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റിമോട്ട്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ അതു നിയന്ത്രിക്കാൻ താഴെ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്യുക:

 • പ്ലേ ചെയ്യുക/തത്‌കാലം നിറുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ: ഓഡിയോ തത്‌കാലം നിറുത്താൻവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ആ ബട്ടൺ വീണ്ടും അമർത്തിയാൽ നിറുത്തിയ ഇടത്തുനിന്ന്‌ ഓഡിയോ വീണ്ടും പ്ലേ ആകും.

 • മുന്നോട്ട്‌ ഓടിക്കാൻ: ഏതാനും സെക്കന്റുകൾ മുന്നോട്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടുപോകാം. ബട്ടണിൽനിന്ന്‌ കൈയെടുത്താൽ വീണ്ടും പ്ലേ ആകും.

 • പിന്നോട്ട്‌ ഓടിക്കാൻ: ഏതാനും സെക്കന്റുകൾ പിന്നോട്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വേഗത്തിൽ ഓഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിലേക്കു പോകാം. ബട്ടണിൽനിന്ന്‌ കൈയെടുത്താൽ വീണ്ടും പ്ലേ ആകും.

 • ബാക്ക്‌: ഓഡിയോ സ്‌ക്രീനിലേക്ക്‌ തിരിച്ചുപോകും.