വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ സവിശേകൾ

ബൈബിൾ സവിശേകൾ
  • ആറു ബൈബിൾ ഭാഷാന്തങ്ങളിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

  • ഒരു വാക്യത്തിന്‍റെ അക്കത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് ലഭ്യമായ ബൈബിൾപരിഭാകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.

  • അനുബന്ധവിങ്ങൾ കാണുന്നതിന്‌ അടിക്കുറിപ്പ് ചിഹ്നത്തിലോ അക്ഷരത്തിലോ അമർത്തുക.