കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾപുസ്‌തങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്‌ പുസ്‌തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്‌തനിങ്ങൾ എന്തിനെ അർഥമാക്കുന്നു?

ബൈബിൾപുസ്‌തങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്‌ പുസ്‌തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്‌തനിങ്ങൾ എന്തിനെ അർഥമാക്കുന്നു?

ബൈബിൾപുസ്‌തങ്ങൾ മുഴുനെയും എട്ടായി തരംതിരിച്ച്, ഓരോ വിഭാത്തിനും ഓരോ നിറം നൽകിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്‌ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന്‌ ഒരു ആമുഖം എന്നതിന്‍റെ കീഴിലുള്ള 19-‍ാ‍ം ചോദ്യത്തിന്‍റെ ഉത്തരത്തിൽ വിശദീരിച്ചിട്ടുണ്ട്.