വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

JW ലൈബ്രറി

പ്രസിദ്ധീങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഉപയോഗിക്കുക—ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌

പ്രസിദ്ധീങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഉപയോഗിക്കുക—ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌

JW ലൈബ്രറി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നൂറുക്കിനു പുസ്‌തങ്ങളും ലഘുപത്രിളും ലഘുലേളും വായിക്കാനും, വീഡിയോകൾ കാണാനും കഴിയും. ഇന്‍റർനെറ്റ്‌ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തപ്പോൾപോലും ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ മുന്നമേ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തുവെച്ചിരുന്നാൽ മതി.

പ്രസിദ്ധീങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഉപയോഗിക്കാനായി പിൻവരുന്ന നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക:

 പ്രസിദ്ധീണം ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാൻ

നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ മുന്നമേ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തുവെച്ചാൽ ഇന്‍റർനെറ്റ്‌ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തപ്പോൾപോലും അവ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും സാധിക്കും.

  • ഇനവിപ്പട്ടിക തുറന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അവയുടെ ഒരു പട്ടിക കാണാം.

  • ഭാഷകൾ എന്ന ബട്ടണിൽ തൊട്ടാൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഷകളും കാണാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകളായിരിക്കും പട്ടികയിൽ ആദ്യം വരുന്നത്‌. മറ്റൊരു ഭാഷ ടൈപ്പ് ചെയ്‌തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പട്ടികയിൽ നിന്ന് അത്‌ കണ്ടെത്താം.

JW ലൈബ്രറിയിൽനിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പല വിധങ്ങളുണ്ട്.

ഇനമനുരിച്ച് എന്നത്‌ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ട ഭാഷയിലെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇനമനുരിച്ച് അതായാത്‌ പുസ്‌തകങ്ങൾ, ലഘുലേഖകൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിങ്ങനെ കാണാനാകും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ തൊട്ടാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ കിട്ടും. അതായത്‌ വീക്ഷാഗോപുരം വർഷമനുസരിച്ചോ വീഡിയോകൾ ഇനമനുരിച്ചോ ഒക്കെ ലഭിക്കും. എല്ലാ തരങ്ങളും എന്നത്‌ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീങ്ങളുടെ പഴയ പട്ടിക കാണാം.

പുതിയവ എന്നതു തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമായ പുതിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കാണാം.

ഇതുവരെ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തിട്ടില്ലാത്ത പ്രസിദ്ധീത്തിന്‌ മേഘത്തിന്‍റെ ചിഹ്നമായിരിക്കുമുള്ളത്‌. ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ തൊട്ടാൽ അത്‌ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ മേഘചിഹ്നം അപ്രത്യക്ഷമാകും. നിങ്ങൾക്ക് അത്‌ വായിക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അവിടെ തൊടുക.

ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തവ എന്നതു തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തിട്ടുള്ള ഏത്‌ ഭാഷയിലുള്ള പ്രസിദ്ധീങ്ങളും കാണാനാകും. ഈ പട്ടികയിലുള്ളയെ ‘കൂടെക്കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നവ,’ ‘ഇടയ്‌ക്കുമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവ,’ ‘വലുപ്പത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ’ എന്നിങ്ങനെ പട്ടിക ക്രമീരിക്കാനാകും.

പ്രസിദ്ധീണം നീക്കം ചെയ്യാൻ

 ഒരു പ്രസിദ്ധീണം ആവശ്യമില്ലെങ്കിലോ ഉപകരത്തിന്‍റെ മെമ്മറി കൂട്ടണമെങ്കിലോ അത്‌ നീക്കം ചെയ്യാം.

അതിനായി ഇനവിപ്പട്ടിക തുറന്ന് പ്രസിദ്ധീങ്ങൾ തൊടുക. എന്നിട്ട് ഇനമനുരിച്ച് എന്നതിനു കീഴിലുള്ള പ്രസിദ്ധീങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ട പ്രസിദ്ധീണം തൊടുക. (ഉദാ. പുസ്‌തകങ്ങൾ) ഒരു പ്രസിദ്ധീണം നീക്കം ചെയ്യാൻ, കൂടുലായി എന്ന ബട്ടണിൽ തൊടുക, എന്നിട്ട് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നത്‌ അമർത്തുക.

മെമ്മറി കൂട്ടാനായി വലുപ്പം കൂടിതും ഇടയ്‌ക്കു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ആയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌. അതിന്‌ ഇനവിപ്പട്ടിക തുറന്ന് പ്രസിദ്ധീങ്ങൾ തൊടുക. എന്നിട്ട് ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തവ എന്നതിനു കീഴിലെ ഇടയ്‌ക്കു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവ, വലുപ്പം കൂടിയവ എന്നതിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രസിദ്ധീണം നീക്കം ചെയ്യുക.

പ്രസിദ്ധീണം പുതുക്കാൻ

 നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം.

പുതുക്കിയ അത്തരം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കു സമീപം പുതുക്കൽ ചിഹ്നം കാണാനാകും. ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ തൊട്ടാൽ കാലിമായ പതിപ്പ് ലഭ്യമാണ്‌ എന്ന സന്ദേശം കാണാം. പുതുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഡൗൺലോഡ്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നാൽ പിന്നീട്‌ ആണ്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള പതിപ്പ് തന്നെ തുടർന്നും വായിക്കാം.

ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത പ്രസിദ്ധീത്തിന്‍റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് ലഭ്യമാണോ എന്ന് അറിയാൻ ഇനവിപ്പട്ടിയിലെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്നതു തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പതിപ്പ് പുതുക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുതുക്കാനുള്ളവ എന്ന ഒരു ഭാഗം കാണാനാകും. അത്‌ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പുതുക്കാത്ത പ്രസിദ്ധീങ്ങളുടെ പട്ടിക കിട്ടും. ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ തൊട്ടാൽ അതു മാത്രം പുതുക്കുയും എല്ലാം പുതുക്കുഎന്ന ചിഹ്നത്തിൽ തൊട്ടാൽ എല്ലാം പുതുക്കുയും ചെയ്യും.

ഈ സവിശേഷതകൾ JW ലൈബ്രറി 1.4-നോടൊപ്പം, 2015 ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിങ്ങി. ഇത്‌ ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌ 2.3-ലും പിന്നീടുള്ള വേർഷനുകളിലും ലഭ്യമാണ്‌. ഈ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നിലെങ്കിൽ “JW ലൈബ്രറി ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങുകആൻഡ്രോയ്‌ഡ്‌” എന്ന ലേഖനത്തിനു കീഴിലുള്ള ‘ഏറ്റവും പുതിയ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നതിന്‌’ എന്നതിനു കീഴിലെ വിവരങ്ങൾ നോക്കുക.