കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിളിലേക്ക് പെട്ടെന്നു പോകാൻ

ബൈബിളിലേക്ക് പെട്ടെന്നു പോകാൻ

നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസിദ്ധീത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ എന്നു കാണുന്നതിൽ അമർത്തുയാണെങ്കിൽ, വീഡിയോ തത്‌കാലം നിൽക്കുയും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തിലേക്കു പോകുയും ചെയ്യും. വീഡിയോ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന്‌ ലൈബ്രറി പേജിലേക്കു തിരിച്ചുപോകുക.