വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എളുപ്പം പേജ്‌ മാറ്റുന്നതിന്‌

എളുപ്പം പേജ്‌ മാറ്റുന്നതിന്‌

പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം ബൈബിളിലെ ചില പുസ്‌തങ്ങൾ ആംഗ്യഭായിലേക്കു പരിഭാപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബൈബിൾ പുസ്‌തങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പേജിൽനിന്ന് അവയുടെ വീഡിയോകൾ കാണാം. പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തത്തിൽ (ആംഗ്യഭായിൽ) ഇതുവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ചില തിരുവെഴുത്തുകൾ മറ്റു ചില പ്രസിദ്ധീങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പരിഭാപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്കു കാണാൻ കഴിയും. jw.org-ൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രസിദ്ധീങ്ങളും വീഡിയോളും ലൈബ്രറി പേജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.