വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നവ

ശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നവ

JW ഭാഷാഹായിയിലെ വാക്കുളും വാചകങ്ങളും പ്രസംവേല, പഠിപ്പിക്കൽ, ബൈബിൾപങ്ങൾ എന്നിവയെ കേന്ദ്രീരിച്ചുള്ളതാണ്‌. ഇവയിൽ പല ലഘുലേളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഷകൾ താരതമ്യം ചെയ്‌തു നോക്കാൻ സഹായമായ രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന ഭാഷയിലും പഠിക്കേണ്ട ഭാഷയിലും ഈ ലഘുലേകൾ ഇരുവങ്ങളിലായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.