വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വ്യത്യസ്‌ത പഠനരീതികൾ

വ്യത്യസ്‌ത പഠനരീതികൾ
  • വായിക്കുക: അറിയാവുന്ന ഭാഷയും പഠിക്കേണ്ട ഭാഷയും തമ്മിൽ ഇരുവങ്ങളിലായുള്ള താരതമ്യം

  • കേൾക്കുക: വാക്കുകൾ, വാചകങ്ങൾ, പ്രസിദ്ധീങ്ങൾ എന്നിവ തദ്ദേശവാസികൾ വായിച്ച് റെക്കോർഡ്‌ ചെയ്‌തവ

  • കാണുക: ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?, ബൈബിധ്യനം—അത്‌ എന്താണ്‌? എന്നീ വീഡിയോകൾ അറിയാവുന്ന ഭാഷയിലും പഠിക്കേണ്ട ഭാഷയിലും കാണാം

  • ചോദ്യാലി: ഫ്‌ലാഷ്‌ കാർഡുകൾ