കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പല ഭാഷകൾ

പല ഭാഷകൾ

ലഭ്യമായ 18 ഭാഷകളിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയും പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഷയും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ബംഗാളി, മൺഡരിൻ ഓഡിയോ സഹിതമുള്ള ചൈനീസ്‌ (ലളിതലിപി), ഇംഗ്ലീഷ്‌, ഫ്രഞ്ച്, ജർമൻ, ഹിന്ദി, ഇൻഡൊനീഷ്യൻ, ഇറ്റാലിയൻ, ജാപ്പനീസ്‌, കൊറിയൻ, മ്യാൻമർ, പോർച്ചുഗീസ്‌, റഷ്യൻ, സ്‌പാനിഷ്‌, സ്വാഹിലി, തഗലോഗ്‌, തായ്‌, ടർക്കിഷ്‌ എന്നിവയാണ്‌ ലഭ്യമായ ഭാഷകൾ.