വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സംപ്രേണം

സംപ്രേണം
  • ഓരോ ചാനലിലും ഒരു പട്ടികനുരിച്ച് വീഡിയോകൾ ദിവസം 24 മണിക്കൂറും സംപ്രേണം ചെയ്യുന്നു.

  • വ്യത്യസ്‌ത ചാനലുകൾ കാണുക. മാസന്തോറുമുള്ള പരിപാടി, ചലച്ചിത്രങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, കൗമാപ്രാക്കാർ, പരിപാടിളും സംഭവങ്ങളും എന്നിവ.

  • അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ‘ചാനൽ വഴികാട്ടി’ (“channel guide”) ഉപയോഗിക്കുക.