വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

JW പ്രക്ഷേണം

റോക്കുവിലൂടെ ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ കാണുക

റോക്കുവിലൂടെ ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ കാണുക

JW പ്രക്ഷേത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ അതായത്‌, ‘അൽപ്പം നിറുത്തുക’ (“pause”), ‘പ്ലേ’, ‘വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക’ (“fast forward”), ‘പുറകിലേക്കു പോകുക’ (“rewind”), ‘ഒഴിവാക്കുക’ (“skip”) തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ‘ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ’ (“Video on Demand”) എന്ന ഭാഗം സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഒരു വീഡിയോ മാത്രമായോ എല്ലാ വീഡിയോളും ഒന്നിനുപുകെ ഒന്നായോ കാണാനും ഇത്‌ ഉപകരിക്കുന്നു.

(കുറിപ്പ്: ഈ നിർദേങ്ങളിൽ ഉടനീളം റോക്കു 3 റിമോട്ടിന്‍റെ ചിത്രമാണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ഇതിൽനിന്ന് അൽപ്പം വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ റിമോട്ട്.)

ലഭ്യമായ വീഡിയോ വിഭാങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ JW പ്രക്ഷേത്തിന്‍റെ ‘തുടക്കം’ (“home”) പേജിൽനിന്ന് ‘ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ’ (“Video on Demand”) എന്ന ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വീഡിയോകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അത്‌ കാണുന്നതിനും പിൻവരുന്ന പടികൾ പിൻപറ്റുക:

 വീഡിയോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ

റോക്കുവിന്‍റെ റിമോട്ടിലുള്ള ‘ഇടത്‌’ (“Left”) ‘വലത്‌’ (“Right”) ‘അമ്പടയാളം’ (“Arrow”) ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വീഡിയോളുടെയും വിഭാങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം. അപ്പോൾ, എടുത്തുകാണിക്കപ്പെട്ട വിഭാത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരസ്യചിത്രവും, തലക്കെട്ടും, ലഘുവിവും സ്‌ക്രീനിന്‍റെ മധ്യത്തിലായി കാണുന്നതായിരിക്കും. ആ ചാനൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ‘ഓകെ’ ബട്ടണിൽ അമർത്തുക.

ചില വീഡിയോകൾ വ്യത്യസ്‌തവിഭാങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. ഉദാഹത്തിന്‌, ധൂർത്തപുത്രൻ തിരിച്ചുരുന്നു (“The Prodigal Returns”) എന്ന വീഡിയോ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ, കുടുംബം, കൗമാപ്രാക്കാർ എന്നീ വിഭാങ്ങളിലും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം.

വിഭാങ്ങളുടെ പേജിലുള്ള വീഡിയോളുടെ ഓരോ നിരയും വീഡിയോളുടെ ഒരു ശേഖരത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ റോക്കു റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പേജിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എടുത്തുകാണിക്കപ്പെടുന്ന വീഡിയോളുടെ തലക്കെട്ടും ദൈർഘ്യവും ‘വിശദാംതുരം’ (“Details Bubble”) എന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കു കാണാം.

 • ‘മുകളിലേക്കും’ (“Up”) ‘താഴേക്കും’ (“Down”) ഉള്ള ‘അമ്പടയാങ്ങൾ’ (“Arrows”): മറ്റു വീഡിയോയുടെ ശേഖരങ്ങളിലേക്കു പോകാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഓരോ ശേഖരത്തിന്‍റെയും തലക്കെട്ട് ആ നിരയുടെ മുകളിലായി കാണാം.

 • ‘ഇടത്‌’ (“Left”) ‘വലത്‌’ (“Right”) ‘അമ്പടയാങ്ങൾ’ (“Arrows”): ഒരു ശേഖരത്തിനുള്ളിലെ വീഡിയോളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  എളുപ്പഴി: ഒരു ശേഖരത്തിൽ എത്ര വീഡിയോളുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്‌ ഏതു വീഡിയോ ആണെന്നും സ്‌ക്രീനിന്‍റെ മുകളിൽ വലതുത്തായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

വീഡിയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അതിന്‍റെ വിശദാംങ്ങളുടെ പേജ്‌ കാണിക്കാനും ആയി ‘ഓകെ’ ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. ഏതു രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കമെന്ന് പിൻവരുന്ന പ്രവർത്തന വിധത്തിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

 • ‘പ്ലേ’ (“Play”): വീഡിയോ തുടക്കം മുതൽ കാണിക്കാൻ.

 • ‘ഉപതലക്കെട്ടുകൾ കാണിക്കുക’ (“Play With Subtitles”): കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ഉപതലക്കെട്ടുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഓപ്‌ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുയുള്ളൂ. ഇത്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ ഉപതലക്കെട്ടുളോടുകൂടെ പ്ലേ ആകുന്നത്‌ കൂടാതെ ‘സംപ്രേഷണ’മോ (“Streaming”) ‘ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ’ (“Video on Demand”) എന്ന വിഭാത്തിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ‘ഉപതലക്കെട്ടുകൾ ലഭ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ അവ കാണിക്കുക’ (“subtitles when available”) എന്ന സവിശേകൂടി ഓൺ ആകും. ഉപതലക്കെട്ടുകൾ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ‘ഉപതലക്കെട്ടുകൾ ഇല്ലാതെ’ (“Play Without Subtitles”) എന്നത്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • ‘ശേഖരത്തിലുള്ള എല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യുക’ (“Play All in This Collection”): ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെ ഈ ശേഖരത്തിലുള്ള എല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യാൻ.

  കുറിപ്പ്: ശേഖരത്തിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോളും പ്ലേ ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ അവസാനിക്കും.

 വീഡിയോ നിയന്ത്രിക്കാൻ

‘ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ’ (“Video on Demand”) എന്ന വിഭാത്തിൽനിന്ന് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റോക്കു ഉപയോഗിച്ച് പിൻവരുന്ന വിധത്തിൽ വീഡിയോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും:

 • ‘അൽപ്പം നിറുത്തുക’ (“pause”): വീഡിയോ അൽപ്പസത്തേക്കു നിറുത്താൻ ഇത്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വീണ്ടും അമർത്തുമ്പോൾ വീഡിയോ തുടരും.

 • ‘വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക’ (“fast forward”): വീഡിയോ തത്‌കാത്തേക്കു നിറുത്താനും വീഡിയോ വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചുയാനും ഇത്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത്‌ വീഡിയോ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ‘പ്ലേ’ ബട്ടണിൽ അമർത്തിയാൽ അവിടംമുതൽ വീഡിയോ കാണാനാകും.

  എളുപ്പഴി: ‘വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക’ (“fast forward”) എന്ന ബട്ടണിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അമർത്തിയാൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന്‍റെ വേഗത കൂട്ടാൻ കഴിയും.

 • ‘പുറകിലേക്കു പോകുക’ (“rewind”): വീഡിയോ തത്‌കാത്തേക്കു നിറുത്താനും വീഡിയോ പുറകിലേക്കു പോകാനും ഇത്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടംരെ വീഡിയോ പുറകിലേക്കു പോയിക്കഴിയുമ്പോൾ ‘പ്ലേ’ ബട്ടണിൽ അമർത്തിയാൽ അവിടംമുതൽ വീഡിയോ കാണാനാകും.

  എളുപ്പഴി: ‘പുറകിലേക്കു പോകുക’ (“rewind”) എന്ന ബട്ടണിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അമർത്തിയാൽ പുറകിലേക്ക് പോകുന്നതിന്‍റെ വേഗത കൂട്ടാൻ കഴിയും.

 • ‘വലത്‌ അമ്പടയാളം’ (“Right Arrow”): വീഡിയോ തത്‌കാത്തേക്കു നിറുത്താനും വീഡിയോയിൽ പത്ത്‌ സെക്കന്‍റ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനും ഇത്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത്‌ വീഡിയോ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ‘പ്ലേ’ ബട്ടണിൽ അമർത്തിയാൽ അവിടംമുതൽ വീഡിയോ കാണാനാകും.

 • ‘ഇടത്‌ അമ്പടയാളം’ (“Left Arrow”): വീഡിയോ തത്‌കാത്തേക്കു നിറുത്താനും വീഡിയോയിൽ പത്ത്‌ സെക്കന്‍റ് പുറകിലേക്ക് പോകാനും ഇത്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത്‌ വീഡിയോ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ‘പ്ലേ’ ബട്ടണിൽ അമർത്തിയാൽ അവിടംമുതൽ വീഡിയോ കാണാനാകും.

 • ‘താഴേക്കുള്ള അമ്പടയാളം’ (“Down Arrow”): ഇതിൽ അമർത്തുമ്പോൾ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അൽപ്പസത്തേക്കു കാണാനാകും. ഒരിക്കൽക്കൂടി അമർത്തിയാൽ ആ വിവരങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും.

 • ‘മുകളിലേക്കുള്ള അമ്പടയാളം’ (“Up Arrow”) അല്ലെങ്കിൽ ‘തിരികെ’ (“Back”) ബട്ടൺ: വീഡിയോയുടെ വിശദാംങ്ങളുടെ പേജിലേക്കു തിരികെ പോകാൻ.

 സവിശേമായവ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോകൾ കാണാൻ

JW പ്രക്ഷേത്തിന്‍റെ ‘തുടക്കം’ (“home”) പേജ്‌ ‘ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ’ (“Video on Demand”) എന്ന വിഭാത്തിലുള്ള വീഡിയോളെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

 1. ‘സവിശേമായവ’ (“Featured”): ഈ ശേഖരത്തിൽ പ്രത്യേക സവിശേളുള്ള വീഡിയോകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതായത്‌, വാരന്തോറുമുള്ള യോഗങ്ങൾ, കുടുംബാരാധന എന്നിവയോട്‌ ബന്ധപ്പെട്ടവ.

 2. ‘ഏറ്റവും പുതിയത്‌’ (“Latest”): ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തിങ്ങിയ ആറ്‌ വീഡിയോകൾ.

ഏതെങ്കിലും ഒരു ശേഖരത്തിൽനിന്ന് വീഡിയോകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പിൻവരുന്ന പടികൾ പിൻപറ്റുക:

 • ‘മുകളിലേക്ക്’ (“Up”) അല്ലെങ്കിൽ ‘താഴേക്ക്’ (“Down”) എന്ന ‘അമ്പടയാളം’ (“Arrow”) ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശേഖരം എടുത്തുകാണിക്കുക.

 • എടുത്തുകാണിച്ചിരിക്കുന്ന ശേഖരത്തിലെ വീഡിയോകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ ‘ഓകെ’ ബട്ടണിൽ അമർത്തുക.

 • ‘മുകളിലേക്ക്’ (“Up”) അല്ലെങ്കിൽ ‘താഴേക്ക്’ (“Down”) എന്ന ‘അമ്പടയാളം’ (“Arrow”) ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതു വീഡിയോ വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

 • എടുത്തുകാണിച്ചിരിക്കുന്ന വീഡിയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അതിന്‍റെ വിശദാംങ്ങളുടെ പേജ്‌ കാണിക്കുന്നതിനും ആയി ‘ഓകെ’ ബട്ടണിൽ അമർത്തുക.

  കുറിപ്പ്: ഈ പേജിൽ ‘ശേഖരത്തിലുള്ള എല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യുക’ (“Play All in This Collection”) എന്നത്‌ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രത്യേക ശേഖരത്തിലെ എല്ലാ വീഡിയോളും പ്ലേ ചെയ്യുക.