കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എന്‍റെ ചോദ്യത്തിന്‌ ഇവിടെനിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം?

എന്‍റെ ചോദ്യത്തിന്‌ ഇവിടെനിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം?

‘റോക്കു’വിനെക്കുറിച്ചോ JW പ്രക്ഷേത്തെക്കുറിച്ചോ അറിയാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിന്‌ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായേക്കും. റോക്കു ഉപകരത്തെക്കുറിച്ചോ റോക്കു അക്കൗണ്ടിനെക്കുറിച്ചോ ആണ്‌ നിങ്ങളുടെ സംശയമെങ്കിൽ സഹായത്തിനായി റോക്കുവിന്‍റെ വെബ്‌സൈറ്റ്‌ സന്ദർശിക്കുക. JW പ്രക്ഷേപണ ആപ്ലിക്കേനെക്കുറിച്ചാണ്‌ സംശയമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സഹായത്തിനായുള്ള അപേക്ഷാഫാറം പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്‌ക്കുക.