കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‌ പണച്ചെലവുണ്ടോ?

ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‌ പണച്ചെലവുണ്ടോ?

JW പ്രക്ഷേപണ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ഉപയോഗിക്കാനാകും.