കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓഡിയോ

ഓഡിയോ
  • നിരവധി ഓഡിയോകൾ ഇതിലുണ്ട് (സംഗീതം, ബൈബിൾ നാടകവായന തുടങ്ങിയവ).

  • വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ മാത്രമായി കേൾക്കാം. ഇനി എല്ലാ ഓഡിയോളും കേൾക്കമെങ്കിൽ ‘പ്ലേ എല്ലാം’ (“Play All”) ഉപയോഗിക്കുക.

  • ശേഖരത്തിലെ ഓഡിയോകൾ ക്രമംമാറി കേൾക്കാനായി ‘ഇടകലർത്തുക’ (“Shuffle”) എന്നത്‌ ഉപയോഗിക്കുക.