കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സൗജന്യ ബൈബിൾപഠനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ

ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ ബൈബിൾപഠന കോഴ്‌സിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു പ്രയോജനം നേടാവുന്നതാണ്‌. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽവെച്ചുതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കാം. താഴെ കാണുന്ന ഫാറം പൂരിപ്പിക്കുക.