കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യേശുവിന്‍റെ മരണം ഓർമിക്കു

യേശുവിന്‍റെ മരണം ഓർമിക്കു

എല്ലാ വർഷവും യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ യേശു ആവശ്യപ്പെട്ട വിധത്തിൽത്തന്നെ യേശുവിന്‍റെ മരണം ഓർമിക്കുന്നു. (ലൂക്കോസ്‌ 22:19, 20) ഈ പ്രധാപ്പെട്ട ആചരണത്തിനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടിരാൻ നിങ്ങളെ ഹൃദയപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. യേശുവിന്‍റെ ജീവിവും മരണവും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോനം ചെയ്യുമെന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

 

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

എന്താണു സന്തോവാർത്ത?

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള വാർത്ത എന്താണെന്നും അത്‌ ഇന്ന് അതിപ്രധാമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും നാം എന്തു ചെയ്യണം എന്നും പഠിക്കുക.