കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഫിലിപ്പീൻസിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ്‌—പ്രതിന്ധിളിൽ വിശ്വാസം തുണയ്‌ക്കെത്തുന്നു

ഫിലിപ്പീൻസിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ്‌—പ്രതിന്ധിളിൽ വിശ്വാസം തുണയ്‌ക്കെത്തുന്നു

അതിജീകർ കഥ പറയുന്നു.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ദുരിബാധിതർക്ക് സ്‌നേത്തിന്‍റെ സാന്ത്വസ്‌പർശം

പല രാജ്യങ്ങളിലും യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ അവശ്യട്ടങ്ങളിൽ സഹായവുമായി ഓടിയെത്തി.