കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ആൽബെർട്ടയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം

ആൽബെർട്ടയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം

2013 ജൂണിൽ കാനഡയിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ എന്തെല്ലാം ദുരിതാശ്വാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നു കാണുക.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ദുരിബാധിതർക്ക് സ്‌നേത്തിന്‍റെ സാന്ത്വസ്‌പർശം

പല രാജ്യങ്ങളിലും യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ അവശ്യട്ടങ്ങളിൽ സഹായവുമായി ഓടിയെത്തി.