വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

മക്കളെ സംരക്ഷിക്കു

മക്കളെ സംരക്ഷിക്കു

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ 2002-ൽ ഇംഗ്ലീഷ്‌, സ്‌പാനിഷ്‌ ഭാഷകളിലായി പുറത്തിക്കിതാണ്‌ ഈ വീഡിയോ. ലൈംഗിക ചൂഷകരിൽനിന്നും കുട്ടിളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കായി ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്‌തഹാങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ്‌ ഇത്‌.