കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

മധ്യയൂറോപ്പിലെ അഭയാർഥിളെ സഹായിക്കുന്നു

അഭയാർഥിളുടെ ശാരീരികാശ്യങ്ങൾ മാത്രം നിവർത്തിച്ചാൽ പോരാ. സാക്ഷിളായ സ്വമേധാസേകർ ബൈബിളിൽനിന്നുള്ള പ്രത്യായും ആശ്വാവും അവരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.

റോസ്റ്റോവ്‌ ഓൺ ഡോൺ സുന്ദരമാക്കുന്നതിൽ യഹോയുടെ സാക്ഷിളും പങ്കുചേർന്നു

വസന്തകാലത്ത്‌ റഷ്യയിലെ റോസ്റ്റോവ്‌ ഓൺ ഡോൺ നഗരം സുന്ദരമാക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുത്ത യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നഗരാധിപർ ഒരു കത്ത്‌ എഴുതി.

തായ്‌ലൻഡിലെ സ്‌കൂൾ കുട്ടിളെ വിജയത്തിലെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ സ്‌കൂൾ കുട്ടിളെ വിജയത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ഒരു പ്രത്യേരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്‌തു. അതിനെക്കുറിച്ച്, സ്‌കൂൾ അധികാരിളുടെയും അധ്യാരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായം എന്താണ്‌?

സ്‌കൂളിലെ പരിഹാസം നേരിടാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സഹായം

പത്തു വയസ്സുള്ള ഹ്യൂഗോയ്‌ക്ക് പരിഹാത്തെ നേരിടാൻ മറ്റുള്ളരെ സഹായിച്ചതിന്‌ ഡയാനാ അവാർഡ്‌ കിട്ടി. എങ്ങനെയാണ്‌ ഈ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് പരിഹാസ-വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാത്തിന്‍റെ സ്ഥാനപതിയാകാനായത്‌?

സമൂഹനന്മയ്‌ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

മധ്യയൂറോപ്പിലെ അഭയാർഥിളെ സഹായിക്കുന്നു

അഭയാർഥിളുടെ ശാരീരികാശ്യങ്ങൾ മാത്രം നിവർത്തിച്ചാൽ പോരാ. സാക്ഷിളായ സ്വമേധാസേകർ ബൈബിളിൽനിന്നുള്ള പ്രത്യായും ആശ്വാവും അവരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.

റോസ്റ്റോവ്‌ ഓൺ ഡോൺ സുന്ദരമാക്കുന്നതിൽ യഹോയുടെ സാക്ഷിളും പങ്കുചേർന്നു

വസന്തകാലത്ത്‌ റഷ്യയിലെ റോസ്റ്റോവ്‌ ഓൺ ഡോൺ നഗരം സുന്ദരമാക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുത്ത യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നഗരാധിപർ ഒരു കത്ത്‌ എഴുതി.

തായ്‌ലൻഡിലെ സ്‌കൂൾ കുട്ടിളെ വിജയത്തിലെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ സ്‌കൂൾ കുട്ടിളെ വിജയത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ഒരു പ്രത്യേരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്‌തു. അതിനെക്കുറിച്ച്, സ്‌കൂൾ അധികാരിളുടെയും അധ്യാരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായം എന്താണ്‌?

സ്‌കൂളിലെ പരിഹാസം നേരിടാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സഹായം

പത്തു വയസ്സുള്ള ഹ്യൂഗോയ്‌ക്ക് പരിഹാത്തെ നേരിടാൻ മറ്റുള്ളരെ സഹായിച്ചതിന്‌ ഡയാനാ അവാർഡ്‌ കിട്ടി. എങ്ങനെയാണ്‌ ഈ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് പരിഹാസ-വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാത്തിന്‍റെ സ്ഥാനപതിയാകാനായത്‌?

പ്രകൃതിസംക്ഷത്തിന്‌ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്കു പുരസ്‌കാരം

പ്രകൃതിക്കു ഹാനി വരുത്താത്ത, വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന ക്ലീൻ എന്‍റർപ്രൈസ്‌ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌, തുടർച്ചയായി ഏഴാം വർഷവും യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ മെക്‌സിക്കോയിലെ അച്ചടിശായ്‌ക്കു ലഭിച്ചു.

ജീവിത്താളുകൾ തിരുത്തിയെഴുതുന്ന ജയിൽപ്പുള്ളികൾ

സ്‌പെയിനിൽ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ 600 ജയിൽപ്പുള്ളിളോടൊപ്പം ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നു. ഈ ബൈബിൾ പഠനപരിപാടി ഒരു ജയിൽപ്പുള്ളിയുടെ ജീവിത്തിനു മാറ്റം വരുത്തിയത്‌ എങ്ങനെയാണ്‌?

ഹംഗറിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം—ദുരിതാശ്വാപ്രവർത്തങ്ങൾക്ക് യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്കു പ്രശംസ

ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്‌ ഹംഗറിയിലെ ഡാന്യൂബ്‌ നദിയിൽ ഇത്ര വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത്‌. പ്രളയദുന്തത്തെ തടയുന്നതിന്‌ പ്രാദേശിക അധികാരികൾ ചെയ്‌ത ക്രമീങ്ങളോട്‌ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ നന്നായി സഹകരിച്ചു.

കർത്തവ്യബോത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു അഗ്നിശമന പ്രവർത്തകൻ

അഗ്നിശമന വിഭാത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെർഷ്‌ ഷെറാർഡിൻ ഒരു അപകടമുണ്ടാപ്പോൾ സത്വരം പ്രവർത്തിച്ചു. ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അതുമൂലം കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലുള്ള ഒരു യഹോയുടെ സാക്ഷിയാണ്‌

ആത്മഹത്യയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു

യഥാർഥ ജീവിതാനുങ്ങൾ ആശ്വാവും പ്രത്യായും നൽകുന്നു.

തടവുകാരെ സഹായിച്ചതിന്‌ യഹോയുടെ സാക്ഷിളെ ആദരിച്ചു

ഓസ്‌ട്രേലിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടവുകേന്ദ്രത്തിലെ തടവുകാർക്ക് എന്ത് മെച്ചമായ സേവനം ആണ്‌ ഒൻപത്‌ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ നൽകിയത്‌?

JW.ORG—ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

jw.org വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ബൈബിധിഷ്‌ഠിത ബുദ്ധിയുദേങ്ങൾ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്നു നാനാതുളിൽനിന്നുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നു.

സ്‌കൈ ടവറിൽ ഒരു ആത്മഹത്യാശ്രത്തിനു തടയിട്ടപ്പോൾ

ന്യൂസിലൻഡിലെ സ്‌കൈ ടവറിൽനിന്നു ചാടി ചാകാൻ ഒരുങ്ങിയ ഒരാളെ യഹോയുടെ സാക്ഷിളിൽപ്പെട്ട 80-കാരൻ പിന്തിരിപ്പിച്ചു.

ദുരിബാധിതർക്ക് സ്‌നേത്തിന്‍റെ സാന്ത്വസ്‌പർശം

പല രാജ്യങ്ങളിലും യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ അവശ്യട്ടങ്ങളിൽ സഹായവുമായി ഓടിയെത്തി.

ലൈംഗിക ചൂഷകരിൽനിന്നും മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ മാതാപിതാക്കളെയും കുട്ടിളെയും ബോധത്‌കരിക്കുന്നു

പതിറ്റാണ്ടുളായി, യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ മെച്ചമായ കുടുംന്ധങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീരിക്കുയും വിതരണം ചെയ്യുയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ബൈബിൾ പഠനത്തിലൂടെ മുൻവിധികൾ പറിച്ചെറിയുന്നു

എല്ലാ വർഗക്കാരെയും ദൈവം ഒരുപോലെ കാണുന്നുവെന്നാണ്‌ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌.

ഫിലിപ്പീൻസിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ്‌—പ്രതിന്ധിളിൽ വിശ്വാസം തുണയ്‌ക്കെത്തുന്നു

ഹയാൻ ചുഴലിക്കാറ്റ്‌ സംഹാതാണ്ഡമാടിപ്പോൾ എന്തു സംഭവിച്ചെന്ന് അതിജീകർ വിവരിക്കുന്നു.

ആൽബെർട്ടയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം

കാനഡയിലെ ആൽബെർട്ടയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ എന്തെല്ലാം ദുരിതാശ്വാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി?

“നിങ്ങൾ നല്ലൊരു മാതൃയാണ്‌!”

ഏറെ നാശം വിതച്ച വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും ശേഷം ദുരിതാശ്വാസ സന്നദ്ധസേകർ ചെളിയും നാശാശിഷ്ടങ്ങളും നീക്കം ചെയ്‌തു.

ജയിലിൽനിന്ന് ജീവിതവിജയത്തിലേക്ക്

ബൈബിൾ പഠിച്ചത്‌ ദൈവവുമായി അടുക്കാനും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഒരു നല്ല ഭർത്താവാകാനും തന്നെ സഹായിച്ചത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് ജയിൽമോചിതനായ ഡോനാൾഡ്‌ വിവരിക്കുന്നു.