വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ ജീവിത്തിന്‌ മാറ്റംരുത്തുന്നു

എന്‍റെ ജീവിശൈലി എനിക്ക് മടുത്തു

എന്‍റെ ജീവിശൈലി എനിക്ക് മടുത്തു

ജീവിശൈലിക്ക് മാറ്റംരുത്താനും യഥാർഥ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും ഡിമിട്രായ്‌ക്ക് സഹായം ലഭിച്ചു.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ബൈബിൾചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

ജീവിത്തിന്‍റെ അർഥം എന്താണ്‌?

‘ജീവിത്തിന്‍റെ അർഥം എന്താണ്‌’ എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ ചോദ്യത്തിനു ബൈബിൾ ഉത്തരം തരുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്നു പഠിക്കുക.

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സന്തോവാർത്ത!

ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്‌?

ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്‌ എന്തിനാണെന്നും കഷ്ടപ്പാട്‌ എപ്പോൾ അസാനിക്കുമെന്നും ഭൂമിക്കും അതിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും എന്തു സംവിക്കുമെന്നും ബൈബിൾ വിദീരിക്കുന്നു.