കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ ജീവിത്തിന്‌ മാറ്റംരുത്തുന്നു

എന്‍റെ ജീവിശൈലി എനിക്ക് മടുത്തു

എന്‍റെ ജീവിശൈലി എനിക്ക് മടുത്തു

ജീവിശൈലിക്ക് മാറ്റംരുത്താനും യഥാർഥ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും ഡിമിട്രായ്‌ക്ക് സഹായം ലഭിച്ചു.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്‌?

ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്‌ എന്തിനാണെന്നും കഷ്ടപ്പാട്‌ എപ്പോൾ അസാനിക്കുമെന്നും ഭൂമിക്കും അതിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും എന്തു സംവിക്കുമെന്നും ബൈബിൾ വിദീരിക്കുന്നു.