വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ ജീവിത്തിന്‌ മാറ്റംരുത്തുന്നു

യഹോവ എനിക്കുവേണ്ടി അനേകം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌തു

യഹോവ എനിക്കുവേണ്ടി അനേകം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌തു

ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം വളർത്തുന്നതിനും ജീവിത്തിന്‍റെ യഥാർഥ അർഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ബൈബിൾപനം തന്നെ എങ്ങനെയാണ്‌ സഹായിച്ചതെന്ന് ചെറുപ്പകാലത്ത്‌ ലൈംഗിദുഷ്‌പെരുമാറ്റത്തിന്‌ ഇരയായ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന പെൺകുട്ടി പറയുന്നു.