വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ ജീവിത്തിനു മാറ്റംരുത്തുന്നു

യഹോയെ സേവിക്കുന്നതു ശക്തി പകരുന്നു

യഹോയെ സേവിക്കുന്നതു ശക്തി പകരുന്നു

തന്‍റെ കോപപ്രകൃതം ഉപേക്ഷിക്കാനും പുതിയ വ്യക്തിത്വം ധരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യം ഹെർക്കുലീസിന്‌ ഉറപ്പേകി.

 

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സന്തോവാർത്ത!

ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ നമുക്കു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

നമുക്ക് മാർഗനിർദേശം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും സുപ്രധാമായ രണ്ടു ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ ഏവയാണെന്നും യേശു പറഞ്ഞു.