വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

തൊട്ടറിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നു

തൊട്ടറിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നു

യഹോയുടെ സാക്ഷിളിൽ ഒരാളായ ജയിംസ്‌ റയാൻ ജന്മനാ ബധിരനായിരുന്നു, പിന്നീട്‌ അന്ധനുമായി. തനിക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കാൾ അധികം കുടുംത്തിന്‍റെയും സഭയുടെയും * സഹായത്താൽ നേടാനായെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടെന്നു കാണുക.

^ ഖ. 2 തന്‍റെ കുടുംത്തിലെ ഏക സാക്ഷിയാണ്‌ ജയിംസ്‌.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിളിന്‍റെ വാഗ്‌ദാനം എന്താണ്‌?

അത്ഭുതമായ ആ പ്രത്യായെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിശയിച്ചുപോയേക്കാം.